2019-04-26 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 26 April 2019

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2019-04-26 i Ekologihuset, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de XX närvarande varmt välkomna och förklarade terminens fjärde och sista sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Mikael Sörensson påminde alla om den kommande nationaldagsexkursionen i Stenshuvud Nationalpark.

NN kunde meddela att man påträffat vintermyggor vid den Polska stationen i Antarktis. Därutöver kunde hon meddela att en ny bok om myggor skickats in för tryckning.

Mikael Sörensson meddelade att han funnit en representant i en för Sverige ny spindelfamilj i sitt badrum. Det rör sig om arten Scytodes thoracica (Latreille, 1804), vilken tillhör familjen Scytodidae (spitting spiders, spottspindlar). Exemplaret förevisades för alla närvarande.

§ 4 Kvällens föredrag “Vad är det som är så roligt med insekter egentligen?” hölls av Ulf Gärdenfors, tidigare chef för ArtDatabanken.

Ulf Gärdenfors lade ut texten kring temat om samlande på ett generellt plan och specifikt kring samlandet av insekter. Han berättade på ett personligt plan om hur han började samla insekter som 11-åring (tillsammans med Rickard Baranowski), och förde fram olika tänkbara motiv för samlandet.

Jakt och spänning kombinerat med belöningskickar i form av dopamin blev ett tänkbart svar.

Ett annat svar handlade mer om statusjakt, tävlande och uppvisning, där längden på artlistan i artportalen blir ett mått på framgång. Här inflikades en diskussion kring kvinnorepresentationen och om män är mer tävlingsinriktade.

Ytterligare ett svar handlade kring frågan om vi har en nedärvd samlarinstinkt, där vi vill ordna, kategorisera och namnge allt som kommer i vår väg. (Här rekommenderades boken “Samlare, jägare och andra fågelskådare” av Susanne Nylund Skog)

Slutligen fanns även ett svar som handlar om lusten att lära sig nya saker och hur detta har underlättats med dagens nya teknik och sociala medier.

Ulf Gärdenfors konstaterade i alla fall att oavsett svar på frågan så är samlandet av insekter alltid vanebildande och hälsobefrämjande.

§ 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och fortsatta diskussioner kring samlandets natur i allmänhet och insektssamlandets natur i synnerhet.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare