2019-02-22 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 22 Februari 2019

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Mikael Sörensson förklarade 2019 års årsmöte öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning och kallelse
Kallelsen till årsmötet godkändes och dagordningen fastställdes med tillägget att sällskapets premium skulle annonseras under punkten “Meddelanden”.

§ 3 Meddelanden
Det meddelades att världens största biart siktats igen (det var många år sedan den noterades senast). Säsongens första kläckta nattfjärilar har påträffats, som exempelvis brunaktig frostmätare Theria rupicapraria, vilket Anders Ohlsson kunde meddela. Även en dagfjäril, citronfjäril Gonepteryx rhamni, noterades från Dalby den 18:e februari.

Sällskapets premium om 3000 kronor, vilket delas ut varje udda år till förtjänt entomolog, tilldelades Melanie Karlsson.

§ 4 Årsmötesförhandlingarna öppnas. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Mikael Sörensson, till sekreterare valdes Olof Barr och till justeringspersoner valdes Bertil Hallmer och Anders Ohlsson.

 • 4.1 Verksamhetsberättelse och kassaberättelse
  Olof Barr föredrog verksamhetsberättelsen för år 2018, och den lades därefter till handlingarna. Peter Rolfson föredrog kassaberättelsen, och den lades därefter till handlingarna.
 • 4.2 Revisionsberättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Thomas Jonasson läste upp revisorernas berättelse om det gångna året. Revisorerna föreslog att årsmötet skulle besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 • 4.3 Val av ordförande för ESIL, tillika styrelsens ordförande (1 år)
  Mikael Sörensson valdes till ordförande för ESIL för ytterligare ett år.
 • 4.4 Val av styrelse och suppleanter (2 år)
  Avgående styrelseledamöter var Richard Lövgren, Olof Barr och Bertil Hallmer. Till styrelsen valdes Richard Lövgren, Olof Barr och Bertil Hallmer.
  Linda Strand, Magnus Persson och Peter Rolfson sitter kvar till årsmötet 2020.
  Avgående suppleanter (sitter på 1 år) var Karin Johnson och Malin Dörre. Till suppleanter valdes Karin Johnson och Malin Dörre.
 • 4.5 Val av revisorer (2 år)
  Bo Olsson valdes till revisor för en period av 2 år. Thomas Jonasson sitter kvar som revisor till årsmötet 2020.
 • 4.6 Val av revisorssuppleanter (1 år)
  Till revisorssuppleanter valdes Börje Dalsved och Andreas Nord.
 • 4.7 Val av valberedning (1 år)
  Till valberedning valdes Andreas Nord (sammankallande), Alexander Berg och Mikael Molander och Melanie Karlsson (den sistnämnda ersatte Christoffer Sjöholm som avsagt sig sin plats).
 • 4.8 Fastställande av medlemsavgift för 2018
  Årsmötet beslutade om en höjd årsavgift från och med år 2020. De nya avgifterna fastställdes till 150 kr för fullbetalande, 75 kr för ungdom under 26 år och 25 kr för familjemedlem.
 • 4.9 Motioner
  Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
 • 4.10 Övriga frågor
  Under punkten övriga frågor diskuterades ansökningstillstånd för insamling av beläggsexemplar i Stenshuvud Nationalpark, med anledning av att föreningen siktar på  att årets nationaldagsexkursion ska äga rum där.
 • 4.11 Årsmötets avslutande
  Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

§ 5 Kvällens föredrag
Spindelexperten och ESIL-medlemmen Lars J. Jonsson från kristianstad berättade om nya och gamla arter i den skånska spindelfaunan och förändringar i dessa arters utbredning. Av landets cirka 735 reproducerande arter kan man finna ungefär 545 i Skåne, och han visade och berättade om ett trettiotal av de mer spektakulära och tankeväckande arterna, allt ackompanjerat av trevliga bilder och foton.

§ 6 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat. Därefter följde sedvanlig eftersits.

Lund som ovan

Olof Barr, sekr.

Mikael Sörensson, ordf. för årsmötet.

Justeras:

Bertil Hallmer
Anders Ohlsson