2019-01-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 Januari 2019

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2019-01-25 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande Mikael Sörensson hälsade de 38 närvarande varmt välkomna och förklarade årets första sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd alla deltagare till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Meddelanden

Hörjelgården bjuder in alla ESiL:s medlemmar till fortsatt inventering av ägorna den 4/8 2019.

Mikael Sörensson meddelade att vi ansöker om att kunna förlägga årets nationaldagsexkursion till Stenshuvud Nationalpark.

De samlade medlemmarna hedrade minnet av Christer Jönsson som gick bort under julhelgen med en tyst minut.

§ 4 Kvällens föredrag “Dagfjärilarnas livspussel” hölls av Magne Friberg, Lunds Universitet.

Här fick vi en djup inblick i dagfjärilarnas värld och hur interaktionen mellan insekter och växter fungerar. Frågorna handlade mycket om hur dagfjärilar fattar beslut kring saker som val av partner, när man ska övervintra och val av värdväxtindivid. Alla dessa val får konsekvenser för andra individer, hanar som honor, och detta påverkar i sin tur vilka gener som kommer att föras vidare i större grad till nästa generation.

Med stor entusiasm gick Magne Friberg i genom experiment kring parningsspel, hur de olika vitvingearternas honor kan avspisa hanar av fel art (samtidigt som hanarna inte verkar se skillnad på olika arters honor), hur kvickgräsfjärilar har fördel av större gläntor i sol, och så vidare. Det sammanhållande temat kretsade kring vilka kostnader en individ har för olika beteenden, för att kunna förklara varför vissa preferenser ökar och andra minskar i en population. Exempelvis kunde det konstateras att rapsfjäril i Skåne undviker raps som värdväxt efter många års användning av pesticider, något som inte skett i andra områden där man inte besprutar raps årligen.

§ 5 Mötet avslutades och ersattes med fika och fortsatta diskussioner om selektiva val hos fjärilar och andra insekter.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare