2018-09-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 September 2018

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2018-09-28 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande hälsade de 24 närvarande varmt välkomna, speciellt de nya ansiktena som dykt upp, och förklarade höstens första sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Som brukligt är i föreningen så ägnades höstens första möte till att presentera sommarens fynd. Stort som smått, vanligt som ovanligt, allt i en härlig blandning, något som skett sedan 1950-talet. Inledningsvis diskuterades sommarens extremt varma och torra väder kombinerat med funderingar kring hur det påverkat olika insektsgrupper. Exempelvis noterade många av åhörarna att det varit väldigt sparsamt med amiral och tistelfjäril denna säsong.

Vi fick en kort redogörelse för den Bioblitz som genomfördes runt Biologi- och Ekologihuset den 15/6 av mestadels personal från museet. Mer än 900 arter av växter och djur noterades. Från materialet nämndes bland annat tre arter av glasvingar och 150 arter av steklar, varav fem var nya arter för Sverige. Det tillades också att mycket av materialet fortfarande är obestämt.

Bo Olsson rapporterade om ett fynd av barrantennmal Nemophora congruella, som han fått på ljusfångst 29/5 i en bokskog i Vånga. Den lever på nedfallna barr av gran som finns norr om bokebacken. Arten togs ny för Sverige 2012 i Simlångsdalen, Halland. Detta är den andra lokalen i Skåne. Fjärilen är en dagflygare som är svår att se inne i granskogen där den försvinner i skuggorna. Bo Olsson rapporterade också om tysklönnsfruktdvärgmal Ectoedemia decentella vid en ljusfångst 15/6 i en blandskog vid Vårhallarna, norr om Simrishamn. Som namnet antyder lever den på frukter av tysklönn som finns i trakten. Arten togs första gången 1999 av Ingvar Svensson. Bengt-Åke Bengtsson har ett exemplar, och detta kan vara det tredje kända exemplaret.

Bo Olsson visade också upp en “konstig stekel” tagen 3/5 hemma i Balsby. Det visade sig vara en harkrank av släktet Ctenophora, senare bestämd till gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata (NT). Han visade också upp ett flugliknande djur (15/5 i Åhus) med triangelformade vingar, vilket visade sig vara en art inom familjen dansflugor. Denna bestämdes senare till Rhamphomyia marginata.

Bertil Hallmer rapporterade om fynd från en ljusfälla i Klågerup: hagtornsmalmätare Eupithecia insigniata, 8/5 och 10/5, 1 exemplar vid vart tillfälle; storfläckigt bandfly Noctua interposita, 28/8, 1 ex; tvärbandat gulvingsfly Atethmia centrago, 28/8, 1 ex. Med hjälp av ljus i Limhamn (Lagunen) lockade han också fram 4 + 4 exemplar av klematisfältmätare Melanthia procellata den 19/5. Här kan också nämnas att flera medlemmar noterat A. centrago på många håll runt om i Skåne, och den arten måste nu anses vara väletablerad. Bertil Hallmer noterade också extremt tidiga exemplar av sandgräsfjäril. En hane 23/6 på Vickleby alvar på Öland, samt tre exemplar vid Falsterbo strandbad 29/6.

Mikael Sörensson rapporterade om en fångst av praktslamfluga Eristalis oestracea, som därmed rapporterades som ny för Lycksele lappmark.

Jonas Waldeck rapporterade om ett första svenska fynd av silvergranbandvecklare Epinotia pusillana, samt ett exemplar av den tidigare förmodat utdöda arten prickigt stenfrömott Ethmia dodecea.

Vi blev också förevisade praktfulla insekter från Japan, som en av de nya medlemmarna samlat in. Han visade också upp levande exemplar av den vanliga, men vackra och blåskimrande bladhorningen skogstordyvel Geotrupes stercorosus. Åhörarna fick också sig till livs en historia om fiskenät som varit helt övervuxna av alger, vilket visade sig inte vara alger, utan mängder av puppskal från fjädermyggor.

Johan Bogaert visade bilder av trollsländor han fotograferat i södra Spanien och Portugal. Här var det svårt med artbestämningen, men en del av trollsländorna kunde bestämmas till Trithemis annulata.

§ 4 Mötet avslutades och ersattes med fika och diskussioner.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare