2018-03-02 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 2 Mars 2018

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Mikael Sörensson förklarade 2018 års årsmöte öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning och kallelse
Kallelsen till årsmötet godkändes och dagordningen fastställdes.

§ 3 Meddelanden
Årets exkursion på nationaldagen går till Hörjelgården. Alla medlemmar hälsades hjärtligt välkomna.

§ 4 Årsmötesförhandlingarna öppnas. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Mikael Sörensson, till sekreterare valdes Olof Barr och till justeringspersoner valdes Melanie Karlsson och Markus Vestlund.

 • 4.1 VerksamhetsberättelseOlof Barr föredrog verksamhetsberättelsen för 2017 års verksamhet och den lades därefter till handlingarna.
 • 4.2 Revisionsberättele. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Thomas Jonasson läste upp revisorernas berättelse om det gångna året där de föreslog att årsmötet skulle besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
 • 4.3 Val av ordförande för ESIL, tillika styrelsens ordförande (1 år)
  Mikael Sörensson valdes till ordförande för ESIL för ytterligare ett år.
 • 4.4 Val av styrelse och suppleanter (2 år)
  Avgående styrelseledamöter var Linda Strand, Karin Johnson och Magnus Persson. Till styrelsen valdes Linda Strand, Magnus Persson och Peter Rolfson.
  Richard Lövgren, Olof Barr och Bertil Hallmer sitter kvar till årsmötet 2019.
  Avgående suppleanter (sitter på 1 år) var Peter Rolfson och Malin Dörre. Till suppleanter valdes Karin Johnson och Malin Dörre.
 • 4.5 Val av revisorer (2 år)
  Thomas Jonasson valdes till revisor för en period av 2 år.
 • 4.6 Val av revisorssuppleanter (1 år)
  Till revisorssuppleanter valdes Börje Dalsved och Andreas Nord.
 • 4.7 Val av valberedning (1 år)
  Till valberedning valdes Andreas Nord (sammankallande), Christoffer Sjöholm, Alexander Berg och Mikael Molander.
 • 4.8 Fastställande av medlemsavgift för 2018
  Årsmötet beslutade om en oförändrad årsavgift, dvs 125 kr för fullbetalande, 50 kr för ungdom under 26 år och 25 kr för familjemedlem.
 • 4.9 Motioner
  Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
 • 4.10 Övriga frågor
  Inga övriga frågor togs upp.
 • 4.11 Årsmötets avslutande
  Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

§ 5 Kvällens föredrag
Stekelexperten Niklas Johansson berättade om brokparasitsteklarna och deras brokiga och mångformiga värld.

§ 6 Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat. Därefter följde sedvanlig eftersits.

Lund som ovan

Olof Barr, sekr.

Mikael Sörensson, ordf. för årsmötet.

Justeras:

Melanie Karlsson                                                                                                       Marcus Vestlund