2017-10-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 Oktober 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-10-27 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande hälsade de 26 närvarande och förklarade höstens andra sammanträde öppnat.

§ 2 Ordförande inbjöd till gratis fika i de vanliga lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 3 Kvällens föredrag hölls av Krister Larsson, Simlångsdalen, med hjälp av Anders Ohlsson, Lund och ESiL.

Föredraget handlade om den inventering av Hörjelgårdens insekter som initierades av Ulf Lundwall och sedan fortsatts med hjälp av flera entomologer, bl.a. Krister Larsson och Anders Ohlsson. Den senare har besökt gården vid ett flertal tillfällen för att inventera nattflygande fjärilar.

Gården, som ägs och sköts av Naturskyddsföreningen i Skåne (SkNF), är en äldre jordbruksfastighet som bl.a. används som kursgård. Ägorna runt gården ligger på mestadels fuktig lerjord och föreningen bedriver slåtter, samt upprätthåller stubbängen på gammalt vis, vilket säkert hjälpt till att främja det höga antal arter som är funna i markerna runt gården.

Till dags dato har 1134 arter (c:a 5% av rikets antal) rapporterats in till Artportalen, 36 av dessa arter är upptagna på rödlistan. Bland mer välinventerade grupper (nattflyn, bin och rovsteklar) ligger andelen påträffade arter på  27-28% av antalet arter i landet, något som fick föredragshållarna att gissa på att den totala artstocken kring Hörjelgården skulle kunna ligga runt 5000 arter.

Krister Larsson hade också med sig exemplar av sin nya skrift “Insekter som signalarter” för gratis utdelning. Det är en manual för den insektsintresserade att använda vid inventeringar, vilket ligger helt i linje med projektet att inventera ägorna kring Hörjelgården.

§ 4 Under föredraget kläcktes idén att ESiL:s årliga nationaldagsexkursion skulle kunna förläggas till Hörjelgården under 2018. Därtill diskuterades den tyska undersökningen som visat på att insekternas biomassa minskat med 75-80% under en trettioårsperiod. Det konstaterades att vi inte har några data om hur biomassan förändrats i Sverige under motsvarande tid. Eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare