2017-04-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 April 2017

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2017-04-28 i Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordförande hälsade de 22 närvarande välkomna och förklarade vårens fjärde och sista allmänna sammanträde öppnat.

§ 2 Meddelanden.

  • 2.1 Inga meddelanden om observationer, med hänvisning till den kalla aprilmånaden vi haft bakom oss.
  • 2.2 Ordföranden meddelade att ESiL:s medlemmar tilldelats insamlingstillstånd i Dalby Söderskogs Nationalpark under årets exkursion den 6:e juni.
  • 2.3 Svenska Entomologmötet hålls i år i Bunge på Gotland 4-6 augusti.
  • 2.4 Ordföranden uppmanade alla att skicka in material till FaZett.

§ 3 Ordförande inbjöd till gratis fika i de angränsande lokalerna i Biologihuset efter mötet.

§ 4 Kvällens föredrag hölls av Håkan Ljungberg (ArtDatabanken) med titeln “Skalbaggsfaunistik förr, nu och framöver”.

Föredraget blev en historik över hur skalbaggsfaunistiken sett ut genom åren, för att sedan försöka blicka framåt och se möjliga utvecklingslinjer för framtiden. Under sent 1800-tal låg fokus på taxonomi, första halvan av 1900-talet inriktade sig mot lokalfaunor och atlasverk, medan andra halvan av 1900-talet inriktade sig mot ekologi och hur arterna lever. Under 1990-talet kom naturvården i fokus och här kom inriktningen att hamna på Databanken för hotade arter, rödlistan och inventeringar. Slutligen i nutid så ser vi en stark utveckling av det som kallas “Citizen Science” som karakteriseras av många rapportörer, kontinuerlig rapportering och datainsamling från stora delar av landet.

Håkan Ljungberg pekade på hur de olika fokusområdena genom historien avspeglat sig i:

  • Var man letar?
  • Vilka arter man letar efter?
  • Vad blir dokumenterat?

Föredraget kompletterades med bilder och egna berättelser av “återfunna” arter, här mestadels exemplifierat med starrbockar (exempelvis Plateumaris weise, Donacia springeri och D. aureocincta). Allt för att exemplifiera tesen att vad man hittar är starkt beroende av var man letar och vad man letar efter. Antalet skalbaggsarter kategoriserade som RE i rödlistan har i princip halverats under de senaste femton åren.

Nutiden och framtiden diskuterades och internets stora betydelse för den utveckling vi ser idag. Föredragshållaren pekade på de nya möjligheterna som tekniken erbjuder, som identifiering från foto, interaktiv artbestämning och möjlighet att nätverka via sociala medier.

Håkan Ljungbergs förhoppningar inför framtiden var att entomologer kan: fokusera på mindre grupper, fokusera på dåligt undersökta miljöer, rapportera vanliga arter, rapportera biotoper, rapportera icke-obsar samt intressera sig för gemensamma projekt istället för individuellt kryssande.

§ 5 Efter en längre diskussion om för- och nackdelar med digital teknik och andra intressanta detaljer från föredraget avslutades mötet och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Olof Barr, sekreterare