2017-03-03 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 3 Mars 2017

Protokoll: tid och plats: 2017-03-03 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 43 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning och kallelse godkändes.

§ 3 Meddelanden.

 • 3.1 Meddelade ordf. att diverse inventeringsrapporter från skånska insektlokaler numera finns tillgängliga på hemsidan: www.esil.se. Håll tillgodo!
 • 3.2 Den årliga konferensen om biologisk mångfald kommer att avhållas 18-19/11 på Tyringe kurhotell i norra Skåne. Ni som åker dit får inte glömma att smaka på det hälsobringande vattnet från radiumkällan.
 •  3.3 Insekternas dag kommer att firas andra söndagen i augusti. Förslag till exkursionsmål mottas tacksamt av styrelsen.
 • 3.4 Ordf. tecknade minnet av skalbaggsexperten Ambjörn Carlsson, S. Sandby, som avled den 22 december 2016 i en ålder av 78 år. Ambjörns stora och vackert preparerade samling kommer att införlivas med samlingarna på Entomologiska Museet i Lund. Ambjörns minne hedrades med en tyst minut.
 • 3.5 Henric Ridderstad annonserade en entomologisk fotoutställning i Hässleholm och uppmanade intresserade att googla på evenemanget för närmare detaljer rörande tid och plats.

§ 4 Årsmötesförhandlingarna inleddes med val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.

Beslöts att ordförande för årsmötet skulle vara Gunnar Isacsson, sekreterare Thomas Jonasson och justeringspersoner Linda Strand och Olof Jönsson.

 • 4.1 Verksamhetsberättelsen, som blivit undertecknad av hela styrelsen, upplästes av sekreteraren.
  Beslöt årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
 • 4.2 Revisionsberättelsen upplästes av revisor Bo Olsson. Revisorerna hade granskat styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016 och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
  Beslöt årsmötet att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
  Härefter följde stadgeenliga val:
 • 4.3 Val av ordförande för ESiL, tillika styrelsens ordförande för ett år. Valberedningen föreslår omval.
  Beslut: I enlighet med valberedningens förslag omvaldes enhälligt Mikael Sörensson.
 • 4.4 Val av styrelse och suppleanter (2 år). Avgående är Richard Lövgren, Thomas Jonasson och Bertil Hallmer. Av dessa har Jonasson undanbett sig omval.
  Beslöt årsmötet enligt valberedningens förslag omval av Richard Lövgren och Bertil Hallmer. Som ersättare för avgående Jonasson föreslog valberedningen Olof Barr.
  Beslöt årsmötet att välja Lövgren, Hallmer och Barr enligt ovan.

  [Linda Strand, Karin Johnson och Magnus Persson sitter kvar till årsmötet 2018.]

  Suppleanterna väljs enligt stadgarna för ett år. Både Peter Rolfson och Malin Dörre står således i tur att avgå. Valberedningen föreslår omval.
  Beslöt årsmötet att omvälja Peter Rolfson och Malin Dörre som styrelsesuppleanter.

 • 4.5 Val av revirorer för 2 år. Avgående är Bo Olsson. Valberedningen föreslår omval. Sittande revisor Olof Barr är vald till årsmötet 2018. Då emellertid Barr inröstats i styrelsen, föreslår valberedningen att Thomas Jonasson väljs in som revisor i fyllnadsval efter Barr.
  Beslöt årsmötet omval av Bo Olsson och fyllnadsval av Thomas Jonasson efter Olof Barr. Jonasson övertar Barrs mandatperiod och är således vald till årsmötet 2018.
 • 4.6 Val av revisorssuppleanter för 1 år. Avgående är Börje Dalsved och Andreas Nord.
  Beslöt årsmötet i enlighet med valberedningens förslag att Dalsved och Nord omväljes.
 • 4.7 Val av valberedning (1 år). Avgående är Andreas Nord (sammankallande), Christoffer Sjöholm, Alexander Berg och Mikael Molander.
  Beslöt årsmötet att omvälja Nord, Sjöholm, Berg och Molander med Nord som sammankallande.
 • 4.8 Fastställande av medlemsavgift för 2018. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018, dvs 125 kr för fullbetalande medlem över 25 år, 25:- för familjemedlem/stödjande medlem och 50:- för ungdom t.o.m. 25 år.
  Beslut: Oförändrad medlemsavgift enligt ovan fastslås.
 • 4.9 Motioner – inga har inkommit.
 • 4:10 Övriga frågor.
  • 1) Sällskapets nyss omvalde ordf. Mikael Sörensson återvände från kulisserna för att avtacka avgående sekreteraren och styrelseledamoten Thomas Jonasson. Han satt i styrelsen i gott och väl tio år och var sekreterare nästan lika länge.
  • 2) Bo Olsson kände sig slutligen föranlåten att efterlysa en sedan länge utlovad matrikel över ESiL:s medlemmar.
   Närvarande styrelseledamöter bedyrade att ansträngningar gjorts för att åstadkomma en matrikel. PUL, personuppgiftslagen, sätter dock käppar i hjulen för dylika sammanställningar. Emellertid utlovades ett nytt försök och styrelsen ber att få återkomma.
 • 4.11 Årsmötets ordf. Gunnar Isacsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

§ 5 Efter årsmötesförhandlingarna övergick allt till ett allmänt möte igen. Sällskapets ordförande, Mikael Sörensson, meddelade att Sällskapets premium för 2017 av en enhällig styrelse tilldelats Göran Holmström. Ett diplom och en mindre penningsumma överlämnades till ackompanjemang av auditoriets applåder.

§ 6 Aftonen gick så mot sin avrundning med ett föredrag till digitala ljusbilder av årets premiemottagare, Göran Holmström. Rubriken var: ”Smalbin – småttingar som går mot strömmen”.

§ 7 Föredragshållaren avtackades med hjärtliga applåder och aftonen avslutades med sedvanlig eftersits med kaffe och mackor.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekr.

Gunnar Isacsson, ordf. f. årsmötet