2016-10-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 oktober 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-10-28 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. hälsade de 22 närvarande och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. meddelade att Sällskapets nationaldagsexkursion 2017 planeras äga rum i Dalby Söderskog. Nationalparken firar 100 år 2018. Dessutom meddelades att SEF:s årsmöte 2017 med tillhörande exkursioner kommer att förläggas till Gotland.

§ 3  Inga övriga meddelanden förekom.

§ 4  Ordf. presenterade kvällens föredragshållare, Kajsa Mellbrand, som talade om ”Spindlar – djuren vi älskar att hata? ”

§ 5  Kajsa inledde med en kort presentation av den allmänna delen av faunaväkteriet, vilket hon nyligen fått huvudansvaret för. Ett ”faunaväktarläger” planeras på Gotland 2017 i anslutning till SEF:s årsmöte.

Själva spindeldelen av föredraget inleddes med det trista konstaterandet att merparten av mänskligheten tycks lida av mer eller mindre uttalad arachnofobi, vilket antyddes redan i rubriken för föredraget. En del tror att denna ligger djupt förborgad ”i generna”. Nåväl, det finns knappt 50 000 nöjaktigt beskrivna spindlar i världen. I princip är de alla rovdjur och lever av andra smådjur (från minsta lilla kryp till småfåglar, grodor och ödlor). Nästan alla spindlar dödar sina offer genom giftinjektion. Nästan inga spindlar är giftiga eller farliga för människan. Känns det bättre nu?

Spindelforskningens pionjär i Sverige var Carl Clerck. Han var samtida med Carl Linnaeus (Linné). Clerck publicerade sin bok ”Svenska spindlar” 1757. Där fanns de 67 vanligaste svenska arterna utförligt beskrivna. Senare i den zoologiska namnsättningens regelverk kom Linnés tionde upplaga av ”Systema Naturae” från 1758 att bli normgivande och startpunkt för all vetenskaplig namngivning av djur. Därmed skulle alla djurnamn publicerade före 1758 bli ogiltiga. Allt skulle börja med Linné och hans Systema Naturae ed. X! Lyckligtvis bestämdes långt senare att Clerks spindelnamn skulle få gälla, oavsett vad Linné skrev. Så sent som 1999 bestämdes av en zoologisk nomenklaturkommité att Clercks spindelnamn skulle ha ”prioritet” över Linnés namn från 1758.

Spindlarna hör till klassen Arachnida. Där hittar man ordningen Aranae, egentliga spindlar. I Sverige finns det 732 arter. Kajsa visade instruktiva bilder av olika spindelgrupper och särskilt intressanta arter. För den som känner för att spana på spindlar, gavs goda råd: Ha med många burkar! Använd slaghåv, banka och skaka buskar och träd, sålla förna och sätt gärna ut fallfällor. Låtsas helt enkel att ni samlar skalbaggar! Om någon till äventyrs måste ta hem svårbestämda spindlar, gäller konservering i 70-procentig etanol.

Slutligen rekommenderades Facebookgruppen ”Spindelnätet” för den som vill fördjupa sig ytterligare och knyta kontakter med likasinnade inom arachnologin.

§ 6  Efter diskussionen tackade ordf. för visat intresse och inbjöd till sedvanlig gratis fika.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare