2016-03-04 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 4 mars 2016

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2016-03-04 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 27 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 3  Meddelanden

 • 3.1. Anders Ohlsson meddelade att första häftet av FaZett årg. 29 har gått i tryck.
 • 3.2. Gunnar Isacsson meddelade den glada nyheten att en familj uttrar (Lutra lutra) varit synliga i Kristianstad – i vattenriket, i utkanten av själva staden. Flera närvarade kunde intyga riktigheten i detta, bland andra Bo Olsson och Christer Jönsson. Den sistnämnde kunde t.o.m. ange tidpunkten för utterfamiljens frukostbestyr bland vattensamlingens löjor. Uttrarnas gryningsattack på småfisk ansågs av kvällens föredragshållare vara av ”löjeväckande” art. Hursomhelst, som goda entomologer hoppas vi väl alla på att uttrarna måtte bära på en rik fauna av både loppor, löss och pälsätare.
 • 3.3. Magnus Ekenstierna berättade om ett påfågelöga, som nyligen väckts ur sin vinterdvala och Olle Högmo bad om råd inför kläckningen av en puppa av allmän snabelsvärmare. Flera goda råd gavs. Sist och slutligen kunde unge Oscar Svensson, en av våra nyaste och yngsta medlemmar, berätta att han sett en gråsugga i full aktivitet på vårvintern.

§ 4  Årsmötesförhandlingarna inleddes med val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.
Beslöts att ordförande för årsmötet skulle var Gunnar Isacsson, sekreterare Thomas Jonasson och justeringsmän Bo Olsson och Peter Rolfson.

 • 4.1.  Verksamhetsberättelsen, som blivit undertecknad av hela styrelsen, upplästes av sekreteraren.
  Beslöts att godkänna densamma och lägga den till handlingarna.
 • 4.2.  Revisionsberättelsen upplästes av Revisor Bo Olsson. Revisorerna hade granskat styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2015 och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
  Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 år förvaltning.

  Härefter följde stadgeenliga val:
 • 4.3. Val av ordförande för ESiL., tillika styrelsens ordförande för ett år.
  Beslut: Enhälligt omval av Mikael Sörensson.
 • 4.4. Val av styrelse och suppleanter (2 år). Avgående är Linda Strand, Karin Johnson och Peter Rolfson (suppl.)
  Beslöts att enligt valberedningens förslag omvälja Strand, Johnson och Rolfson. Dessutom beslöts att Magnus Persson, som valts till årsmötet 2017, i förtid inväljas på 2 år, för att därmed bli sittande till årsmötet 2018, varvid halva styrelsen kommer att avgå då. Slutligen invaldes enligt valberedningens förslag Malin Dörre att som suppleant ingå i styrelsen för ett (1) år.
 • 4.5. Val av revisorer för 2 år. Avgående är Olof Barr. Bo Olsson sitter till årsmötet 2017.
  Beslut: Olof Barr omväljes.
 • 4.6. Val av revisorssuppleanter för 1 år. Avgående är Börje Dalsved och Andreas Nord.
  Beslöts att Dalsved och Nord omväljes.
 • 4.7. Val av valberedning (1 år). Avgående är Andreas Nord (sammankallande), Christoffer Sjöholm, Alexander Berg och Mikael Molander.
  Beslut: Nord, Sjöholm, Berg och Molander omväljes med Nord som sammankallande.
 • 4.8. Fastställande av medlemsavgift för 2017. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017, dvs 125 kr för fullbetalande medlem. Och övrigt enligt fastställd taxa – se FaZett.
  Beslut: Oförändrad medlemsavgift fastslås.
 • 4.9. Motioner – inga har inkommit.
 • 4:10. Övriga frågor – inga anmälda.

§ 5  Kvällens föredrag: Gunnar Isacsson berättade till ljusbilder om sina upplevelser i nordvästra Italiens bergstrakter, från naturreservatet ”Gran Paradiso”.

Bildvisningen bjöd på en rad alptoppar och dalar, som få av oss fått uppleva. Vi fick se segelfjäriln, alltså självaste podalirius. En del vackra chrysomelider (bladbaggar) följde i rask takt. Flera får stå obestämda i avvaktan på rätt bestämningslitteratur. De ser ju alla så bekanta ut men det kan ju finnas närstående arter från Syd- och Mellaneuropa som vi inte har koll på! Så blev det även när det kom till alpfloran. Mycket känner vi till hemifrån våra egna fjälltrakter, Rhododendron och Gentiana t. ex. En och annan orkidé fick stå obestämd, liksom gräs och halvgräs. Åhörarna inbjöds under föredraget att komma med namnförslag. De flesta av oss satt i stum beundran inför det betagande panoramat. Bertil Hallmer och Christer Jönsson bröt ibland den andäktiga tystnaden och utropade artnamn som ingen kunnat drömma om.

Alldeles bedårande var bilderna av gems eller alpget. En liten stackare hade tydligen snubblat så illa att hen blev offer för en gåsgam med följe. Christer Jönsson bedyrade att den ruterformade gamstjärten duger som artkaraktär.

Så fortlöpte bildvisningen. Alla som hade något vettigt att säga fick upphöja sin röst och berätta vad som förevisades på pärlduken. Fotografen och tillika föredragshållaren gladde sig och antecknade flitigt.

§ 6  Föredraget avtackades med hjärtliga applåder och aftonen avslutades med sedvanlig eftersits med kaffe och mackor.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare