2015-09-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 september 2015

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2015-09-25 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1 Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 23 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Ordf. lämnade några korta föreningsmeddelanden

 • 2.1. Redovisades programmet för ht 2015. Nästa allmänna sammanträde blir torsdagen den 23/10. Obs veckodagen!
 • 2.2. Vårens exkursion på nationaldagen gick till Löderups Strandbad.
 • 2.3. På insekternas dag hade Mikael Sörensson lett en exkursion i trakten av Örkelljunga, där torrmarkslevande insekter, främst steklar hade demonstrerats.
 • 2.4. Den 14-15/11 kommer en mångfaldskonferens att hållas i Höllviken. Helpension kostar ca 1000 kr.
 • 2.5. Stipendier ur Larsénska fonden kommer att annonseras. Beloppet är ännu inte fastställt. Sista ansökningsdag blir 1/3 2016.

§ 3. Härefter lämnades ordet fritt för meddelanden från auditoriet.

 • 3.1. Bo Olsson, Balsby, inledde med att berätta om sommarens husbilsexkursion mot Skellefteå och Abisko. Ingen fyndrapport har influtit till sekr., vilket tyder på att inget finns att rapportera. Vädret vid kusten var OK men i inlandet låg det snö ännu in i juni. En riktig skitsommar alltså.
 • 3.2. Gunnar Isacsson intygade den sena sommarens ankomst med att nämna att granbarkborrens svärmning var 2-4 veckor försenad, utom vid kusten.
 • 3.3. Anders Ohlsson instämde i klagokören med att påpeka att sommaren var sen. Först i månadsskiftet juni/juli tycktes fjärilarna kommit ”i kapp”. Migranternas förekomst på våra breddgrader togs upp i samband med Anders inlägg. Den allmänna bilden var dyster.
 • 3.4. Bo Olsson återkom med en rapport om att han med hjälp av feromon från vinbärsglasvinge fått hallonglasvinge. På lampa fick han dessutom en bokoxe.
 • 3.5. Gunnar Isacsson berättade om den blåsvarta björkstekelns, Arge pullata, vidare utbredning i Skåne. Den gulsvartprickiga larven är giftig, liksom puppan i kokongen. Puppan lär kunna övervintra mera än en vinter. Betande djur kan förgiftas och allmänheten varnas.
  Gunnar passade också på att berätta om den illa beryktade tallvednematoden, som från Nordamerika sprider sig i Europa med hjälp av kronbocken, Monochamus galloprovincialis.
 • 3.6. Thomas Jonasson demonstrerade hane och hona av höstfrölöpare, Harpalus autumnalis, från Sk. Löderups Strandbad 6.VI.2015. Av allt att döma finns en livskraftig population ännu kvar av denna art, som har sin enda nordiska förekomst här. Bengt-Olof Landin upptäcke arten kring 1950 och rapporterade den ny för Sverige och Norden.
 • 3.7. Östen Gröning rapporterade från Sk. Klagshams udde följande fynd: Ovalfläckat jordfly, Agrotis puta, 10.VIII.2015;
  Klematisfältmätare, Melanthia procellata, 23.VIII. 2015, 4 ex. och 20.IX.2015 10 larver; Tvärbandat gulvingfly, Atethmia centrago, 23.VIII.2015, 1 ex.
  I anslutning till Östens rapport yttrade sig Magnus Wedelin rörande nuvarande status för Klagshamns udde. Anders Ohlsson tillade fynd av puta och centrago från Sk. Ön, Limhamn.
 • 3.8. Carl-Axel Gertsson uppmärksammade oss på en ny bladloppa (Homoptera, Psylloidea) för Norden. Den nya arten är Spanioneura fonscolombii. Den har sitt ursprung i området kring Medelhavet. Den lever på buxbom. Den vanliga bladloppan på buxbom hos oss är Psylla buxi (buxbombladloppan), vilken förkommer rätt allmänt på kyrkogårdar och annorstädes, där buxbom odlas. I England har S. fonscolombii spridit sig norrut och har t o m blivit vanligare än P. buxi.
  Av fyndplatser för S. fonscolombii i S Sverige nämndes Sk. Limhamns kalkbrott VII-XI 2011, III 2012; Lund, St. Larsparken 10.II.2015; Lund, villaträdgårdar, kyrkogårdar, Botaniska trädgården II-III 2015; Landskrona på kyrkogårdar i Glumslöv. Dessutom i Sk. Huaröd, Långaröd, Kivik, Alnarpsparken etc. III-VII 2015.
  Utöver detta har arten påträffats på ett flertal platser (kyrkogårdar) i Bl, Sm och Öl, liksom i Stockholm, Up., Bergianska trädgården IV.2015.
 • 3.9. Lars Lindblad berättade om en exkursion till Ungern under högsommaren. Hela 90 arter av dagfjärilar kryssades, bland andra bandad segelfjäril, exotiska pärlemorfjärilar och alpfjäril. Därutöver fick han se den hos oss okända eksvärmaren.
 • 3.10. Malin Dörre installerade sitt USB-minne med egna insektbilder från Ostskåne – Juleboda och Maglehem. Malins specialitet är getingar, så det var ingen överraskning att steklar blivit föremål för fotografering i synnerhet. Där passerade läppstekel, Bembix rostrata, revy, åtföljd av bivarg, Philanthus triangulum och både Ammophila sp. och Ichneumonidae gen. sp. Störst sensation väckte ett par bilder av den vackra solguldstekeln, Chrysis scutellaris. Enligt ordf. kan dessa vara de första bilder som någonsin tagits av arten i Sverige. Några fjärilsarter, nätvingar, tvåvingar och t o m en skalbagge kompletterade bildsviten.
 • 3.11. Mikael Molander rapporterade från sin nya arbetsplats vid SLU i Alnarp. Han är numera doktorand vid avd f kemisk ekologi. Hans arbete omfattar feromonforskning i både lab och fält. Speciellt intresse riktas mot aggregationsferomoner och de studerade arterna är alla långhorningar: bredbandad ekbarkbok, smalbandad d:o, rödhjon, mörk spegelbock och större ekbock. Mikael rapporterade även fynd av Alpraktbagge, Dicerca alni, från Sm. Hornsö- och Algunnenområdena.
 • 3.12. Olof Barr rapporterade vinkelbandat ordensfly, Catocala nupta, från Sk. Torrlösa 12. IX. 2015 och brunsprötad skymningssvärmare, Hyles galii, från Sk. Traneröds mosse 6. VIII. 2015.
 • 3.13. Mikael Sörensson redogjorde för nationaldagsexkursionen till Sk. Löderups Strandbad 6. VI. 2015. Resultatet redovisas i en detaljerad rapport i FaZett 28:2 (2015). Omslagsbilden till detta häfte visar f. ö. Malin Dörres fina bild av solguldstekel!
 • 3.14. Thomas Jonasson påminde om att det snart är dags att förnya prenumerationen på den nya insekttidskriften Yrfän.

§ 4. Då inget annat återstod, förklarade ordf mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare