2015-02-27 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 27 Februari 2015

Tid och plats: 2015-02-27 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 26 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Dagordningen godkändes.

§ 3  Meddelanden.

 • 3.1. Tjugosjätte Svenska Entomologmötet med SEF:s årsmöte äger rum i Sörmland, Häringe Slott, 3 – 5 juli 2015. Arrangör är Entomologiska föreningen i Stockholm.
 • 3.2. ESiL:s i höstas antagna nya stadgar kommer att publiceras i FaZett.
 • 3.3. Insekternas dag infaller i år den 16 augusti. Medlemmarna uppmanades att i sina hemmamarker vara ciceroner för en kunskapstörstande allmänhet. Intresse för saken anmäls till Linda Strand, som samordnar och annonserar arrangemanget.
 • 3.4. Nästa möte mellan ESiL och Länsstyrelsen i Malmö blir den 25 mars 2015. Intresserade medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna. Anmälan bör göras i förväg till ordf.
 • 3.5. Meddelades att hedersmedlemmen Alan Dufberg av ESiL uppvaktades på sin 90-årsdag den 29 december med en blombukett.
 • 3.6. Efterlyste Bo Olsson en ny medlemsmatrikel. Meddelades att en sådan är under utarbetande. Linda Strand har föreslagit en idé för hur en sådan ska utarbetas. En matrikel kommer inom kort att publiceras.
 • 3.7. Ordf. Mikael Sörensson demonstrerade från sin hemmaadress på Adelgatan i Lund flera exemplar av den nuförtiden sällan skådade dunmalen, Tinea dubitella. Bengt Åke Bengtsson uttalade sig om fyndet och bedyrade artens sällsynthet.
 • 3.8. Linda Strand meddelade att SEF kommer att ge ut en populär entomologisk tidskrift med namnet ”Yrfän”. Gratisexemplar av första häftet kan rekvireras från Linda, direkt eller via Facebook, på nätet.

§ 4  Kvällens föredrag av docenten i biologi vid Lunds universitet, Emily Baird, placerades efter önskemål av fördragshållaren här.

Under rubriken ”Hur flyger och navigerar insekter?”, beskrevs en rad olika fält- och laboratorieexperiment. Insekternas orientering och navigering skiljer sig mellan arter, beroende på om de är dag- eller nattaktiva och om de lever i öppna landskap eller i täta skogar. Försöksdjuren var ett par arter från öppna ekosystem – den dagaktiva Bombus terrestris och den nattaktiva Vespa crabro. Skogsdjur med olika dygnsrytm representerades av några arter av tropiska orkidébin av släktena Euglossa och Megalopta. Dessa släkten kunde studeras i Mellanamerika.

En rad vindtunnelexperiment med horisontella och vertikala kontrastmönster beskrevs och illustrerades med såväl stillastående som rörliga bilder. De nattaktiva orkidébina tycks ha en tendens att – föga överraskande – flyga igenom det bredaste stället av en öppning. För den som önskar fördjupa sig ytterligare i den veteskapliga analysen, hänvisas till de referenser som lämnades, nämligen J. Exp. Biol., 2005 och 2010; J. Comp. Physiol: 2012 och J. Exp. Biol: (in press 2015).

Efter en kort diskussion avtackades föredragshållaren.

§ 5  Årsmöte.

 • 5.1. Ordf. Mikael Sörensson förklarade årsmötet öppnat.
 • 5.2. Dagordningen för årsmötet upplästes och godkändes.
 • 5.3. Till mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner valdes i nämnd ordning Gunnar Isacsson, Thomas Jonasson, Christine Dahl och Melanie Karlsson.
 • 5.4. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 • 5.5. Sekreteraren läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2014. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
 • 5.6. Revisionsberättelsen. Den av Sällskapets revisorer Bo Olsson och revisorssuppleanten Håkan Svensson samt externa revisorn Görel Ingstorp förrättade revisionen av styrelsens förvaltning, lästes upp av Bo Olsson. Omnämndes att Sällskapets satsning på boken ”Dagfjärilar i Skåne 2001 – 2010” av Anders Ohlsson och Magnus Wedelin nu går med plus. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för verksamhetsåret 2014.
 • 5.7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
 • 5.8. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift för 2016 bifölls av årsmötet. De avgifter som gäller är 125 kr för årsbetalande, 50 kr för ungdom under 25 år och 25 kr för familje-/stödmedlem; ständigt medlemskap fås mot inbetalning av 25 årsavgifter à 125 kr.
 • 5.9. Val av ordförande (1 år) för Entomologiska Sällskapet i Lund. Sittande ordföranden Mikael Sörensson omvaldes enhälligt.
 • 5.10. Val av styrelseledamöter (2 år). I tur att avgå efter 2 år var Richard Lövgren, Thomas Jonasson, Magnus Persson och Bertil Hallmer. På valberedningens förslag omvaldes alla fyra. (Styrelseledamöterna Karin Johnson, Linda Strand och Peter Rolfson (suppleant) är valda till årsmötet 2016).
 • 5.11. Val av revisor (2 år). Avgående är Bo Olsson (Olof Barr är vald till årsmötet 2016). I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bo Olsson.
 • 5.12. Val av revisorsuppleanter (1 år). Avgående är Håkan Svensson, som undanbett sig omval. (Börje Dalsved är vald till årsmötet 2016). På valberedningens förslag invaldes Andreas Nord som revisorssuppleant.
 • 5.13. Val av valberedning (1 år). Avgående är Andreas Nord (sammankallande), Christoffer Sjöholm, Alexander Berg och Håkan Svensson. Svensson har undanbett sig omval. På valberedningens förslag omvaldes Nord som sammankallande samt Sjöholm och Berg. Som ny i valberedningen invaldes Mikael Molander.
 • 5.14. Motioner. Inga motioner hade inkommit.
 • 5.15. Övriga frågor. Inga förekom.
 • 5.16. Årsmötets ordf. Gunnar Isacsson förklarade årsmötesförhandlingarnas avslutande.

§ 6  Återkommen som ordförande för det allmänna mötets fortsättning, framförde Mikael Sörensson Sällskapets gratulationer till Fredrik Östrand, som tilldelades 2015 års premium. Motiveringen löd: ”För sina mångåriga insatser inom skånsk dipterologi, som entusiastisk pedagog, kursledare och kunskapsspridare, och som skicklig fältentomolog”. Diplom och premium överräcktes under varma applåder från auditoriet.

§ 7  Då inget annat återstod, förklarade ordf. sammanträdet avslutat och eftersits följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson