2014-10-23 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 23 oktober 2014

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2014-10-23 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 24 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Nya stadgar för ESiL
Vid sammanträdet i september (se protokoll för septembermötet) godkändes förslaget till nya stadgar för ESiL enhälligt. Nu förelades det efter septembermötet reviderade förslaget ännu en gång för medlemmarna. Sekr. redogjorde igen för de ändringar som gjorts gentemot stadgarna 1980 och medlemmarna förklarade sig redo att gå till omröstning.Beslut: Genom handuppräckning konstaterades att en kvalificerad majoritet (klart mer än två tredjedelar av medlemmarna) röstade för de nya stadgarna. De nya stadgarna gäller därför tills vidare. De åtföljer som bilaga till detta protokoll och kommer att publiceras i FaZett.

§ 3  Ordf. lämnade ordet fritt för meddelanden.

  • 3.1. Christer Jönsson förevisade en typ av cellplast som, i tunna skivor, mycket väl kan användas som bottenplattor i insektlådor. Materialet tål de vanligaste kemikalierna. Den intresserade bör vända sig till Christer för ytterligare information.
  • 3.2. Östen Gröning meddelade fynd av Agrotis puta, ovalfläckat jordfly, från Sk. Klagshamns udde 3. VIII. 2014. Arten tycks vara på god väg att etablera sig i Skåne.
 § 4  Efter att ha tackat för dessa meddelanden gjorde sig ordf. Mikael Sörensson redo att presentera sitt föredrag på temat ”att samla entomologisk litteratur”.Med vackert arrangerade ljusbilder, digitalt framförda i PowerPoint, fick vi först se de inspiratörer som eggat Mikael till hans bibliomani. Det var främst ”Lopp-Olle”, Olof Ryberg (1905-1996), f.d. läroverkslektor i Malmö, med sina insektsamlingar i Alnarp och sina boksamlingar på Trastvägen i västra Lund och ”BOL”, Bengt-Olof Landin (1925-2006), professor i systematisk zoologi i Lund. Den senares boksamling i gillestugan på Vapenkroken i norra Lund skildrades som en veritabel skattkammare för var och en som ville komma i närheten av entomologins främsta urkunder. BOL:s böcker såldes efter hans död på auktion hos Crafoord vid Clemenstorget i mars 2010. Den dyraste boken på auktionen gick för 750.000 kronor plus provision. Så långt om böcker som penningplacering. Resten av föredraget kom att handla om böcker som vittnesbörd om mer eller mindre geniala – i några fall direkt galna entomologer.Först i raden kom den sällsynta ”Entomologen”, ett handkolorerat privattryck, som först troligen vevats genom skolvaktmästarens spritduplikator på ett läroverk i Stockholm. Protokollet skrevs av en ung Bengt-Olof Landin och bland de övriga medlemmarna i klubben sågs Arnold Stenmark och Tomas Tranströmmer. Den förre höll fast vid entomologin och fick jobb på Växtskyddsanstalten, där han sedermera disputerade på en avhandling om ärtvecklaren, Cydia nigricana, medan den senare blev poet och nobelpristagare. Olika falla ödets lotter!

Därefter följde en kavalkad av Sveriges och världens många författare inom entomologin. Där fanns malmöpågen som blev lundensare, C.G. Thomson, kosmopoliten Felix Bryk, Girault, han med glanssteklarna och en lång rad andra.

Den märklige Gösta Möller och hans fina skalbaggsböcker från slutet av 1800-talet fick ett välförtjänt omnämnande. Musikern, artisten, pedofilen m m Gösta Möller kallades ”Katten”, medan hans äldre bror gick under namnet ”Gubben”. Porträttet av en ung man i pagefrisyr kan vara Gösta Möller, som Mikael föreslog, medan herrn i cylinderhatt och långrock föreställer hans äldre bror, ”Gubben Möller”, alltså Astolf Mozart Möller, lektorn i fysik och matematik vid högre allmänna läroverket i Helsingborg.

En kavalkad av nedslag i olika epoker av svensk och internationell entomologi följde, med namn som Eric Mjöberg, (gravplundrare i Australien m m), Ernst Jünger, Birger Persson från Lycksele med ”Skalbaggsmannens minnen” – han hade tydligen hoppats att Dermestes palmi skulle ha blivit D. perssoni. Sen kom Gustaf von Paykull, Arvid David Hummel samt Tomas Tranströmer och Fredrik Sjöberg. Den sistnämnde är numera nästan världsberömd med sin bok ”Flugfällan”, som översatts till många språk. Fredrik har också författat det lilla häftet ”Tranströmmerska insektsamlingen från Runmarö”.

Sedan fick vi stifta bekantskap men Simon Bengtsson (1860-1939), ESiL:s instiftare. Året efter Bengtsson död auktionerades han böcker bort. En lista över böckerna vid denna auktion finns i Mikaels ägo och visar vem som köpte vad. Olle Ryberg, som högaktade sin gamle lärare, Simon Bengtsson, köpte tydligen massor!

Därefter återstod inte mera än att redogöra för alla dem som inte fick plats tidigare. De var John Ray, J.R. Forster, Carl Iser, dipterologerna Meigen, Fallén och André Jean Baptiste Robineau-Desvoidy och några till.

När det gäller litteratur om skadeinsekter, som man också kan samla på, nöjde sig föredragshållaren med att exemplifiera med Carl Ståls och Jacob Spångbergs behandling av den beryktade Coloradoskalbaggen, en art som redan i slutet av 1800-talet ansågs stå för dörren hos oss. Den första större invasionen lät dock vänta på sig till försommaren 1972.

§ 5  Efter drygt två timmars föredrag ansåg sig ordf. färdig och förklarade ordet fritt. De flesta av frågorna och kommentarerna hade redan avhandlats spontant under föredragets lopp. Därför kunde föredragshållaren/ordf. förklara sammanträdet avslutat och sedvanlig eftersits följde.

Lund som ovan

Mikael Sörensen, t.f. sekreterare