2014-03-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 mars 2014

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2014-03-28 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 20 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. lämnade ett par korta föreningsmeddelanden:

  • 2.1. Sällskapets medlemmar hälsas efter kvällens sammankomst välkomna till en eftersits med gratis fika. Denna oväntade givmildhet, som möjliggjorts av en anonym donation till ESiL med det uttalade syftet att inga småpengar skall behöva hanteras i samband med eftersitsen. Nej, numera är allt är gratis! Vår okände donator står för fiolerna! Sällskapets sexmästare, liksom övriga ledamöter av styrelse och Sällskap tackar för donationen och ser fram emot eftersitsar i än mer storstilad form.
  • 2.2. Påmindes om att SEF:s årsmöte kommer att äga rum i Dalarna, Mora, den 27-29 juni 2014. Villkoren för anmälan etc. torde eftersökas på SEF:s hemsida.

§ 3  Ordet lämnades fritt för meddelanden från medlemmarna.

  • 3.1. Ordf. Mikael Sörensson meddelade att eftersom våren redan infunnit sig, hade han i slutet av mars besökt Botaniska trädgården i Lund i eftersök av den något humlelika arten vårpälsbi (Anthophora plumipes). Eftersöket resulterade dessvärre inte i något fynd. Däremot kunde Karin Johnson meddela att hon i mitten av mars på samma lokal observerat arten i blommande vårljung.
  • 3.2. Zoran Ilic rapporterade ett övervintrande exemplar av större dagsvärmare (Macroglossum stellatarum) från SYSAV:s anläggningar vid Spillepengen i östra Malmö den 21 mars 2014. I en lagerlokal därstädes hade Zoran under taket i en grov U-balk observerat ett flygfä, som först bedömdes som allmänt bandfly men som efter infångandet visade sig vara ovan nämnda större dagsvärmare. Rapporten om fyndet föranledde en längre, stundtals exalterad diskussion, där bland andra Olle Hammarstedt och Bertil Hallmer yttrade sig. Zoran hade klokt nog låtit Ulf Kaunitz dokumentera det levande exemplaret av anmälda art digitalt. Bilden förevisades på HD-tv-skärm och ingen kunde sväva i okunskap om identiteten.
  • 3.3. Gunnar Isacsson rapporterade fynd av den rödlistade och hotade svartbaggen Corticeus longulus från N. Åsum i ett ca 30-årigt bestånd av tall med angrepp av mindre märgborre (Tomeus minor).
  • 3.4. Mikael Sörensson rapporterade blomflugan Heringia brevidens (en hona) som ny för Skandinavien. Den är tidigare påträffad i Danmark, men detta är det första fyndet från skandinaviska halvön: Trelleborgs kommun, Äspöholm. Arten utvecklas i galler av pungbladlöss (Pemphigus spp.) på poppel.

§ 4  KVÄLLENS FÖREDRAG HÖLLS AV ULF KAUNITZ
Kvällens föredragshållare Ulf Kaunitz hälsades välkommen och utlovade en kavalkad av bilder främst av flygande fjärilar. De närvarande uppmanades att sätta sig så nära Ulfs medhavda HD-TV som möjligt, för att på så vis få bästa behållning av färger och detaljskärpa.

Ulf har skrivit om sin passion för insektsfotografering i vol 26:1 (2013) av FaZett. Den som vill ha tekniska specifikationer rörande Ulfs fotoutrustning och hans inspirerande tankar kring fjärilsfotografering, hänvisas till denna artikel.

Ulf Kaunitz presenterade sina magnifika bilder på ett sätt som fängslade auditoriet och som lockade till frågor och kommentarer. Den efterföljande diskussionen mellan föredragshållaren och auditoriet pågick i minst en halvtimme.

§ 5  Då intet annat återstod, förklarade ordf. mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare