2014-02-28 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 28 Februari 2014

Tid och plats: 2014-02-28 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 26 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  MEDDELANDEN

 • 2.1. Ordf. meddelade att SEF:s nästa årsmöte kommer att äga rum den 27 – 29 juni 2014 i Dalarna. Mötet arrangeras av lokalföreningen Dalarna & Västmanland.
 • 2.2. Ordf. efterlyste medlem som kan fylla på förrådet av ESiL:s foldrar i Skrylle. Östen Gröning anmälde sig och fick uppdraget.
 • 2.3. Bo Olsson rapporterade ett ovanligt tidigt vårtecken från sin trädgård i Balsby, N. om Kristianstad: en fritt flygande hona av mörk jordhumla, Bombus terrestris, som redan den 24 februari hunnit samla krokuspollen
  .

§ 3  ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGARNA ÖPPNAS
Till mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner valdes i nämnd ordning Gunnar Isacsson, Thomas Jonasson respektive Barbro Nedstam och Olof Jönsson.

§ 4  FRÅGA OM ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Årsmötet ansågs utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 5  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen för årsmötet delades ut och godkändes.

§ 6 

 • 6.1 Verksamhetsberättelse.
  Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
 • 6.2. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Revisorernas berättelse lästes upp och årsmötet röstade i enlighet med revisorernas förslag för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
 • 6.3. Revisorernas kommentarer angående 2013 års förvaltning.
  Sällskapet förvaltar för närvarande i sina fonder ett kapital på närmare 1,25 Mkr. Tillväxten under börsåret 2013 har medfört att Sällskapet förfogar över en tillväxt på 77 000 kr som skulle kunna göras tillgängligt för utdelning i de stipendier som utannonserats för ansökan senast den 1 februari 2014. Det utdelade beloppets storlek bestäms slutligen av styrelsen.
 • 6.4. Val av ordförande och styrelseledamöter för två år.
  Avgående är Mikael Sörensson (ordf.), Gunnar Isacsson (som undanbett sig omval), Linda Strand och Karin Johnson.
  I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Mikael Sörensson (ordf.), Linda Strand och Karin Johnson samt, som ersättare för Gunnar Isacsson, Peter Rolfson. (Övriga styrelseledamöter – Richard Lövgren, Thomas Jonasson, Bertil Hallmer och Magnus Persson – är valda till årsmötet 2015)
 • 6.5. Val av revisor för två år.
  Avgående är Peter Rolfson. Eftersom Rolfson invalts i styrelsen (§ 6.4.), är hans plats som revisor ledig.
  I enlighet med valberedningens förslag valdes Olof Barr som ersättare för Peter Rolfson. (Den andre revisorn, Bo Olsson, är vald till årsmötet 2015).
 • 6.6. Val av revisorssuppleanter för ett år.
  Avgående är Börje Dalsved och Håkan Svensson.
  I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Börje Dalsved och Håkan Svensson.
 • 6.7. Val av valberedning för ett år.
  Avgående är Thomas Jonasson (sammankallande), som undanbett sig omval, Håkan Svensson, Andreas Nord och Christoffer Sjöholm.
  I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Svensson, Andreas Nord och Christoffer Sjöholm. Som ersättare för Jonasson invaldes Alexander Berg. Valberedningen utser inom sig ordförande/sammankallande.
 • 6.8. Fastställande av medlemsavgift för 2015.
  Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift, nämligen 125 kronor för fullbetalande medlem över 25 år, 25 kronor för familjemedlem/stödjande medlem och 50 kronor för ungdom upp t o m 25 år.
 • 6.9. Förslag till nya stadgar för ESiL.
  Sekreteraren, som vid förra årsmötet 2013-03-01 fått uppdraget att revidera Sällskapets stadgar från 1980-01-25, måste meddela att, ehuru uppdraget slutförts, styrelsen inte fått tillräcklig tid att begrunda förslaget. Han anhöll om någon respit, vilket årsmötet med viss tvekan beviljade. Stadgeändring kan beslutas med tvåtredjedels majoritet på två efter varandra följande allmänna möten.
 • 6.10. Motioner.
  Några sådana hade inte inkommit.
 • 6.11. Övriga frågor.
  Ordf. efterlyste bland medlemmarna sådana som kan tänka sig bistå styrelsen med hjälp att besvara remisser från Länsstyrelserna i naturvårdsärenden. Hittills har Gunnar Isacsson med bravur skött denna uppgift åt ESiL och hittills har bara Länsstyrelsen i Skåne hört av sig. Efter en längre diskussion rörande reservatsföreskrifter och regler för insamling av insekter i reservat beslöts efter förslag av Barbro Nedstam, att frågan om medlemmarnas intresse för denna sak skulle kunna lösas via annons/upprop på Sällskapets hemsida. Förslaget bifölls av årsmötet.
 • 6.12. Avslutning av årsmötet.
  Ordförande Gunnar Isacsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

§ 7  ESiL:s med acklamation nyss omvalde ordförande Mikael Sörensson återinträdde på podiet och hälsade kvällens fördragshållare Knud Larsen välkommen.

§ 8  Föredrag av Knud Larsen om vecklare (Tortricidae) i främst Västafrika.
Knud inledde med att visa upp ett par små oansenliga häften författade av den engelske lorden Walsingham (1843 – 1919), som på sin tid beskrev och illustrerade en lång rad afrikanska vecklarfjärilar. Häftena hade Knud ropat in på auktionen efter Ingvar Svensson för ett år sedan, på ESiL:s förra årsmöte. Dessa ytterst sällsynta tryck med handkolorerade planscher var sannerligen ett fynd. Så fint att de hamnade hos en sann tortricid-entusiast!

Knud berättade på lättbegriplig skandinaviska om sina resor till Afrika under senare år. Han har besökt kontinenten ett tiotal gånger under 2000-talet. Resorna har gått främst till Ghana i Västafrika men också till Kamerun, Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania och Kenya i andra delar av Ekvatorialafrika. Till bilder från regnskogsmiljöer i främst Västafrika fick vi möta skogselefanter och andra mer eller mindre respektingivande bjässar. Totalt redovisades fynd från 142 nätter med ljusfälla. Favoritdjuren var vecklare och av sådana finns i Knuds samlingar åtskilliga för vetenskapen nya arter. Emellanåt, särskilt regniga åskvädersnätter, kom annat till lakanet – svärmare, spinnare och annan grannlåt, som skymde sikten över de små vecklarna. Till föredraget hade Knud tagit med sig ett stort antal insektlådor med allsköns vackra exempel på nattaktiva storfjärilar och naturligtvis en uppsjö av underbart läckra vecklare.Hur många arter av vecklare det finns i Afrika kan man bara gissa sig till. I hela världen känner man för närvarande drygt 10 000 arter. Från Afrika är 1 325 arter beskrivna, från Europa 1 040 och från Danmark 389. Med tanke på diversiteten av träd i låglandets regnskogar i Ekvatorialafrika och den övriga floran, kan man anta att där gömmer sig åtminstone lika många nya, ännu okända arter som de vi redan känner till idag.

Knuds inspirerande föredrag applåderades livligt av ett hänfört auditorium. Föredragshållaren verkade trivas bra i Lund och föreslog själv, att hans nästa föredrag här skulle kunna handla om Kanarieöarnas endemiska fjärilsarter. Vi ser fram emot detta.

§ 9  Efter föredraget utbröt en livlig diskussion. Den handlade dels om problemet med bristen på specialister vid våra statliga museer, som kan ta sig an beskrivningen av nya arter som uppdagas vid de expeditioner som fortfarande görs och dels bristen på resurser – särskilt i Norden – på DNA-analys för att reda ut släktskapen mellan olika organismer – såväl nya som redan kända former.Avslutningsvis rekommenderade Knud Larsen alla, som ännu inte besökt Afrika, att söka sig dit. Resan blir inte dyr och vaccinationer och malariaprofylax kan fås till överkomliga priser.När eftersnacket så småningom ebbade ut, förklarade ordf. mötet avslutat och eftersits med kaffe och synnerligen läckra fastlagsbullar vidtog. Sexmästaren tackades för detta överdåd.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare