2013-09-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 September 2013

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2013-09-27 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 20 närvarande (se gästbok) välkomna till höstens första allmänna möte och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  FÖRENINGSMEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN/ORDFÖRANDEN 

 • 2.1. Det 24:e svenska entomologmötet avhölls på skånska Ivön den 7 –9 juni i år. Arrangör och värd för detta möte, som också innehöll riksföreningen SEF:s årsmöte 2013, var ESiL. I allt väsentligt klaffade arrangemanget mycket bra: vädret var bra, inkvarteringen och maten fick gott betyg från de tillresta och exkursionsprogrammet tycks ha tilltalat de flesta. Rapporter från mötet på Ivön kan väntas i såväl Entomologisk Tidskrift som i FaZett.Det 25:e svenska entomologmötet 2014 kommer att arrangeras av ESiL:s systerförening i Dalarna & Västmanland.
 • 2.2. ”Insekternas Dag” firades den 18 augusti 2013. Linda Strand har meddelat att årets många evenemang varit välbesökta. Planeringen är redan i gång för nästa års ”insekternas dag”, som infaller den 17 augusti 2014.
 • 2.3. FaZett är nu i fas med utgivningsplanen och häfte 2 för 2013 beräknas komma ut innan jul.
 • 2.4. Länsstyrelsen i Skåne län söker guider för entomologiska exkursioner i landskapet. Uppdraget är arvoderat och de som känner sig kallade bör ta kontakt med Maria Sandell, som gör upp ett program för de aktiviteter som kan bli aktuella under det kommande året.
 • 2.5. Det kommer att arrangeras en mångfaldskonferens på Falsterbo kursgård 9 – 10/11. Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, Skånes Ornitologiska Förening, Skånes Mykologiska Förening (Puggehatten), Länsstyrelsen i Skåne, Entomologiska Sällskapet i Lund, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och Lunds Botaniska Förening med ekonomiskt stöd av Region Skånes miljövårdsfond. Inbjudan har redan vidarebefordrats till ESiL:s medlemmar av Linda Strand. Sista anmälningsdag är 22/10.
 • 2.6. Stipendieutlysning. Sällskapets stipendier för 2014 är under utlysning. Sista ansökningsdag är 1 februari 2014. Beräknat utdelningsbelopp är ca 20 000 kronor.
 • 2.7. Ordföranden meddelade att Sällskapets mångårige medlem Gösta Gillerfors, Varberg,  avlidit i en ålder av nära 90 år och en kortfattad levnadsteckning lämnades. Till begravningen den 27 september har i Sällskapets namn en blomsteruppsättning skickats. En tyst minut ägnades åt minnet av Gösta.

§ 3  MEDDELANDEN FRÅN MEDLEMMARNA

 • 3.1. Robin Mårtensson från Örkelljunga, inledde ”sommarens fynd” med en serie insektbilder från sin hemtrakt, tagna de senaste 2 – 3 åren. Robin genomförde för ett par år sedan ett projektarbete i sista ring på gymnasiet hemma i Örkelljunga. Med en behändig kompaktkamera hade han genomfört en inventering och fångat en lång rad insekter från många olika ordningar på bild. En del av de avbildade djuren var svåra att artbestämma men den samlade expertisen på mötet denna afton lämnade många goda förslag och tipsade dessutom om lämplig bestämningslitteratur. Metoden att, om möjligt, samla in fotograferade beläggsexemplar för att säkra artbestämningarna rekommenderades varmt.
 • 3.2. Olof Barr demonstrerade en låda med sydspanska insekter från en semesterresa på försommaren. I lådan fanns den illa beryktade röda palmviveln, Rhynchophorus ferrugineus, en jättevivel som spridit sig i södra Europa och har ställt till med stor förrödelse bland palmerna. En stor svart skalbagge med typiska  grävben, pärlbandsantenner och kraftiga mandibler visade sig höra till jordlöparnas (Carabidae) underfamilj Scaritinae, troligen släktet Scarites med undersläkten, av vilka det finns ett dussintal arter i Sydeuropa och Nordafrika. Så långt kunde den samlade expertisen enas. Övriga djur i lådan kommer så småningom att kunna artbestämmas, eftersom de sitter där väl omhändertagna och etiketterade på sina nålar.
 • 3.3. Göran Holmström förevisade bilder på diverse solitära bin. Efter en översikt av dessa, slog Göran ett slag för citronbina (Colletidae, sl.Hylaeus) – en grupp som förtjänar större uppmärksamhet. Det finns 17 arter i Sverige, varav 4 är rödlistade. De ofta vackert tecknade djuren samlar pollen i krävan. Insamlade beläggsexemplar behöver och bör inte prepareras särskilt omsorgsfullt. Det är en fördel om bakkroppen hänger ner en aning, så att viktiga karaktärer kring ”midjan” kan studeras.
 • 3.4. Magnus Persson demonstrerade en låda flugor (Diptera), insamlade 2013. Denna imponerande samling innehöll följande:Väddblomfluga Cheilosia nebulosa (Verrall, 1871), en hona 28/4 på blommande salix på strandängarna väster om Krankesjön, Sk. Sällsynt art som nyligen togs ny för Skåne i Klagshamn.Myrvapenfluga Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) (NT), en hona 8/6 på vegetationen i vägkant i lövskog, Flötö, Ivön, Sk. Flera exemplar observerade av flera andra personer samma dag. Ny för Skåne.Stor sandrovfluga Antipalus varipes (Meigen, 1820) (VU), en hona 20/6 sittande på en död gren i en rishög, Ljungen Veberöd, Sk. Sällsynt sandmarksart i dagsläget känd från några få lokaler i Skåne.
  Anticheta brevipennis (Zetterstedt, 1846), en hona 20/6 håvad i kanten av en liten bäck i betesmark i ett skogsbryn, Ljungen Veberöd, Sk. Ny för Skåne!
  Chyliza vittata (Meigen, 1826), en hane 4/7 håvad i låg vegetation invid ett grävt dike i blandskog i kanten av Traneröds mosse, Sk. Denna rotfluga togs som ny för Sverige på Öland 1989 (Andersson 1990). Nyligen har den även hittats i vardera ett exemplar i Medelpad 2012 och Dalarna 2013. Larven lever i blad och rötter av olika orkidéarter Ny för Skåne.
  Öländsk svävfluga Lomatia lateralis (Meigen, 1820) (VU), en hona 14/7 håvad över hällmark i övergivet stenbrott, Lilla Vickleby, Öl.
  Alvarstyltfluga Scellus dolichocerus (Gerstäcker, 1864) (NT), en hane 15/7 håvad över hällmark nära vattenpöl, stora Alvaret, 2 km ö Bårby, Öl. Endemisk art, i hela världen bara funnen på Öland och Gotland.
  Sciapus basilicus (Meuffels & Grootaert, 1990)(VU), en hona 22/7 håvad över en sandhög i det gamla grustaget väster om vattentornsområdet i Åhus, Sk. En art som lever i sandmarker, oftast strandnära. Gamla fynd finns från Skåne (senaste 1967, Kåseberga) Halland (senast 1959) och Gotland (senast 1963). Nya fynd finns från Ångermanland (1995) och Medelpad (2012).
  Dynstäppblomfluga Paragus constrictus (Simic, 1986) (VU), en hona och en hane 22/7 håvad över sandhed i kanten av grustaget väster om vattentornsområdet, Åhus, Sk. Teuchophorus simplex (Mik, 1881), två hanar 27/7 håvade över mossiga stenar i liten skogsbäck genom lövskog, sydväst Blommeröd norr om Vombsjön, Sk, samt en hane 28/7 håvad över fuktiga klippblock i en liten brant i Prästaskogen, Torna Hällestad, Sk. Ny för Sverige.
  Teuchophorus calcaratus (Macquart 1827), en hane 27/7 håvad längs ett grävt dike i lövskogsbryn, sydväst Blommeröd norr om Vombsjön, Sk, samt två hanar håvade längs en bäck i Fågelsångsdalen.
 • 3.5. Henrik Lind visade parasitflugan Compsilura conncinata kläckt ur larv av videfuks, Nymphalis xanthomelas. Parasitflugan har några släktingar i Zimbawe, på Samoa och Sumatra. Aktuell art finns rapporterad från Blekinge på 1960-talet (Frithiof Nordström). Hos oss lär arten vara synnerligen polyfag och har rapporterats från ett hundratal arter av fjärilslarver. Alla som kläcker fjärilar och ”bara” får parasitflugor, bör ta vara på dem och skicka dem till Christer Bergström, menade Henrik.Henrik berörde som hastigast Limenitis camilla, tryfjäril, som lär vara vanlig på kaprifol i DK, Amager. Henrik efterlyste slutligen nya svenska fynd av Apatura ilia, aspskimmerfjäril. Ingen av de närvande lepidopterologerna kunde på rak arm dra sig till minnes sådana och bevakning av artportalen rekommenderades.
 • 3.6. Av fjärilsmigranter konstaterades ganska få amiraler och tistelfjärilar under den gångna säsongen. Gammaflyn var det mera gott om.
 • 3.7. Östen Gröning menade att det varit rätt ont om dagfjärilar under sommaren 2013. Han fick medhåll av några, medan andra tyckte att sommaren varit rätt normal. I diskussionen yttrade sig ordf., Ulf Flenberg, Sven Gustavi, Thomas Jonasson och Anders Ohlsson.
 • 3.8. Bertil Hallmer berättade och visade bilder från fjärilssäsongen 2013.Från Sm. Alvesta golfklubbs bana den 3/7: Plebejus idas, hedblåvinge, och Melitaea athalia, skogsnätfjäril. På platsen flög också hannar avLasiocampa quercus, ekspinnare.Från Sm. Vackerslätt den 4/7:
  Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril, Cyaniris amandus, silverblåvinge, Aporia crataegi , hagtornsfjäril och Aglais urticae, nässelfjäril.Från Öl. Jordtorpsåsen den 6/7: Cupido  minimus, mindre blåvinge, Cyaniris dorylas, väpplingblåvinge (enstaka nykläckta hanar), Phengaris arion, svartfläckig blåvinge (både hanar och honor samt kopula), Aricia artaxerxes, midsommarblåvinge (vanlig), Cyaniris icarus,puktörneblåvinge, Plebejus argus, ljungblåvinge (vanlig, kopula),Argynnis paphia, silverstreckad pärlemorfjäril (hanar) samt, A. aglaja, ängspärlemorfjäril (vanlig).
  Från Sk. Falsterbo den 2/8: Hipparchia semele, sandgräsfjäril (mycket vanlig), samt Apatura iris, sälgskimmerfjäril, på savande björk  tillsammans med sandgräsfjärilar, Pararge aegeria, kvickgräsfjäril och Vanessa atalanta, amiral.
  Från Sk. Benestads backar den 6/8: Pyrgus armoricanus, backvisslare (fransk blomvisslare), ganska vanlig och Lasiommata megera, svingelgräsfjäril.
 • 3.9. Anders Ohlsson berättade om EKA fjärilspark i Dalslands Bengtsfors. På en resa mot Karlstad hade han i somras hamnat i Bengtsfors. Där fanns för många år sedan en kloralkalifabrik som tillverkade klor som blekmedel för papper. Det skedde med en elektrokemisk process, där kvicksilver (amalgam) elektroder användes. Efter många års process har kvicksilver ansamlats i marken därstädes. Kommunen har nu, i försöket att återställa en attraktiv miljö, anlagt en fjärilspark.

§ 4  Då intet annat återstod, förklarade ordf. mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare