2013-04-05 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 5 April 2013

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2013-04-05 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 28 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  FÖRENINGSMEDDELANDEN FRÅN ORDFÖRANDEN

  • 2.1. ESiL står som arrangör och värd för Riksföreningens (SEF:s) årsmöte 2013. Detta kommer att äga rum den 7-9 juni på Ivön i NO Skåne.
  • 2.2. Auktionen på Ingvar Svenssons (1919-2011) fjärilsbibliotek på årsmötet den 1 mars 2013 inbringade en provision åt ESiL på ca 18.000 kronor.
  • 2.3. ESiL har 2013-02-18 hos Regeringen överklagat Länsstyrelsens beslut om föreskrifter för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun, Dnr 511-19451-2011. Sällskapet, företrätt av Gunnar Isacsson, vänder sig mot ett slentrianmässigt insamlingsförbud, som inte medger att enstaka beläggsexemplar kan hemföras för säker identifiering. Från regeringskansliet och dess miljödepartement inkom ett svar 2013-03-15, där det framgår att Entomologiska Sällskapet i Lund inte självklart äger rätt att överklaga beslutet. Fortsättning kan komma att följa…
  • 2.4. Nästa allmänna möte i ESiL äger rum 2013-04-26 kl. 19.00 på Sölvegatan 35. Gunnar Isacsson berättar då om barkborrarnas underbara öden och äventyr.

§ 3  MEDDELANDEN FRÅN AUDITORIET

  • 3.1. Anders Ohlsson rapporterade nässelfjäril Aglais urticae från Krankesjön. Samma art hade observerats av Linda Strand och Bo Olsson i deras respektive hemmamarker i NV och NO Skåne.
  • 3.2. Pål Axel Olsson hade sett grå fjädermätare Phigalia pilosaria och Mathias Emil Kaae hade sett aktivitet hos stackmyran Formica rufa.
  • 3.3. Linda Strand rapporterade från Gotland, Näsudden 2012-08-13 ett ex. av blomflugan praktgetingfluga Chrysotoxum elegans. Exemplaret är enligt Nationalnyckeln det fjärde säkra fyndet av arten, som hittills bara påträffats på Öland och Gotland. Bestämningen har kontrollerats av Rune Bygebjerg.
  • 3.4. Anders Ohlsson meddelade att försäljningen av boken Dagfjärilar i Skåne 2001-2010 gått bra men att ytterligare exemplar måste säljas innan affären går ”ihop”. ESiL är garant för projektet och förväntar sig att inte behöva gå med förlust. Därför uppmanas medlemmarna att köpa boken som present till naturintresserade vänner. En bredare marknadsföring med recensionsexemplar till lämpliga mottagare planeras. Dessutom förutskickade Anders Ohlsson att en rad ”Naturum” i Skåne skulle förses med blädderexemplar och rekvisitionsblanketter med inbetalningskort.

§ 4  KVÄLLENS FÖREDRAG HÖLLS AV PÅL AXEL OLSSON
Professor i växtekologi i Lund.
”Insekter i sandiga marker”.

Det mesta handlade om sandmarkerna i östra Skåne. Rikt illustrerade fältrapporter med foton av växter och insekter i naturen och med listor över de olika områdenas rödlistade arter presenterades. Den kalkgynnade sällsyntheten gulkronill visades på bild från Öland, Resmo, juni 2009 men förövrigt behandlades mest skånska marker.

Bland Pål Axels hemmamarker i trakten av Hässleholm beskrevs Lommarps sandstäpp och Vinslövs blomsteräng. Floran, med hedblomster, tjärblomster och fältvädd som typiska representanter, och insektfaunan, med bl. a. rödfläckig blåvinge, kamgräsfjäril, mjölfly och hedsidenbi diskuterades.

Från sandmarker i Everöd presenterades riddarsporre och liten jordstjärna samt dagfjärilarna boknätfjäril, hedpärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och vitgräsfjäril.

Ett längre avsnitt ägnades åt sandnejlika och sandnejlikegallmal vid Kiviks marknadsplats, som inventerats och specialstuderats i ett examensarbete av Linda Strand för ett par år sedan. SandnejlikegallmalCaryocolum schleichi ärobligat knuten till sandnejlikaDianthus arenariusoch båda arterna är rödlistade. Säkra nutida fynd finns endast från östra Skåne.

Ytterligare sandmarker som presenterades var Gropahålet vid Yngsjö, Sånnarna nära Åhus och Lyngsjö med många sällsynta insektarter, såsom ängsnätfjäril, svartfläckig blåvinge, månhornsbagge och flera frölöpare av slätet Harpalus.

Pål Axel berättade också om fältexperiment som pågår med vissa sandmarksytor. Med maskiner grävs marken om, så att den kalkrika sanden under plogsulan på trädesåkrar kommer upp i ytan. Härvid kan pH-värdet höjas från 5,5 till 9. Effekterna av detta på flora och fauna studeras nu. Många sandmarksorganismer är beroende av en viss naturlig omrörning genom vind och vatten. Sandblottor till följd av trampskador i vegetationstäcket med efterföljande erosion tycks gynna många arter, inte minst bland steklarna.

§ 5  Ordföranden tackade för föredraget och en längre diskussion följde, varvid en rad medlemmar bidrog med kloka synpunkter på allt möjligt från nyttiga sår i naturen genom hästsport och stridsvagnskörning till megafunans betydelse för de öppna markerna i en grå forntid. Naturligtvis ventilerades också Länsstyrelsens planer för Vitemölla strandbackar och tallskogen där.

§ 6  Då intet annat återstod, förklarade ordf. mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare