2013-03-01 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 1 Mars 2013

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2013-03-01 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 29 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  DAGORDNINGEN

Dagordningen för det allmänna mötet upplästes och godkändes.

§ 3  MEDDELANDEN

§ 4  ÅRSMÖTE

 • 4.1. Ordf. Mikael Sörensson förklarade årsmötet öppnat.
 • 4.2. Dagordningen för årsmötet upplästes och godkändes.
 • 4.3. Till mötesordförande, sekreterare och justeringspersonervaldes i nämnd ordning Gunnar Isacsson, Thomas Jonasson, Bo W. Svensson och Börje Dalsved.
 • 4.4. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 • 4.5. Sekreteraren läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
 • 4.6. Revisionsberättelsen, d v s den av Sällskapets revisorer Peter Rolfson och Bo Olsson samt externa revisorn Görel Ingstorp förrättade revisionen av styrelsens förvaltning, lästes upp av Peter Rolfson. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
 • 4.7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
 • 4.8. Styrelens förslag till oförändrad årsavgift för 2014 bifölls av årsmötet. De avgifter som gäller är 125 kr för årsbetalande, 50 kr för ungdom under 25 år och 25 kr för familje-/stödmedlem; ständigt medlemskap fås mot inbetalning av 25 årsavgifter à 125 kr.
 • 4.9. Val av Styrelseledamöter. Genom ett misstag från sekreterarens sida utlystes val av styrelseordförande och likaledes ordförande för Sällskapet för verksamhetsåret 2013. Detta visade sig strida mot Sällskapets stadgar från 25 januari 1980. Mikael Sörensson är redan vald till ordförande fram till årsmötet 2014!
  Styrelseledamöter i tur att avgå var Richard Lövgren, Thomas Jonasson, Magnus Persson och Bertil Hallmer. På valberedningens förslag omvaldes Richard Lövgren, Thomas Jonasson, Magnus Persson och Bertil Hallmer. (Styrelseledamöterna Fredrik Östrand, Linda Strand, Gunnar Isacsson och Mikael Sörensson är valda till årsmötet 2014).
  Fredrik Östrand önskade avgå ur styrelsen i förtid. Valberedningens förslag till ersättare för Fredrik Östrand var Karin Johnson (fyllnadsval, alltså i tur att avgå 2014). Årsmötet valde Karin som ersättare för Fredrik.
 • 4.10. Val av revisor (2 år). Avgående är Bo Olsson (Peter Rolfson är vald till årsmötet 2014). I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bo Olsson.
 • 4.11. Val av revisorsuppleanter (1 år). Avgående är Börje Dalsved och Håkan Svensson.
  På valberedningens förslag omvaldes Börje Dalsved och Håkan Svensson.
 • 4.12. Val av valberedning (1 år). Avgående är Thomas Jonasson (sammankallande från styrelsen), Håkan Svensson, Andreas Nord och Christoffer Sjöholm. På valberedningens förslag omvaldes Thomas Jonasson (sammankallande från styrelsen), Håkan Svensson, Andreas Nord och Christoffer Sjöholm.
 • 4.13. Motioner. Inga motioner hade inkommit.
 • 4.14. Övriga frågor. Peter Rolfson uppmanade styrelsen att granska Sällskapets stadgar från den 25 januari 1980 och vid nästa årsmöte komma med förslag till modernisering av desamma. Främst gäller det proceduren för val av Sällskapets ordförande.
 • 4.15. Årsmötets ordf. Gunnar Isacsson förklarade årsmötesförhandlingarnas avslutande.

§ 5  Återkommen som ordförande för det allmänna mötets fortsättning, framförde Mikael Sörensson Sällskapets gratulationer till de tre av styrelsen utnämnda hedersledamöterna. Med några få men väl valda ord presenterades dessa, nämligen Bengt Å. Bengtsson, Färjestaden, Bo W. Svensson, Malmö och Alan Dufberg, Limhamn. Deras insatser för svensk och i synnerhet lundensisk entomologi betonades och var och en av dem fick motta ett diplom som minne av utmärkelsen.

§ 6  Andreas Nord tilldelades Sällskapets premium 2013 och fick av ordf. motta ett vackert diplom och ett penningbelopp på 3000 kr. Andreas har engagerat sig för insektfaunistik bland främst de ungdomar som studerar biologi vid Lunds universitet och är drivande kraft i den studiecirkel som utgör en sidogren av Sällskapets verksamhet, nämligen ”Insektcirkeln”.

§ 7  Ordf. tackade Fredrik Östrand för hans insatser som kassör och överlämnade från Sällskapet ett vackert dekorerat ”presentkort” för bokinköp på 1000 kronor.

§ 8  Aftonen avslutades med auktion på Ingvar Svenssons efterlämnade fjärilsbibliotek. Ordf. agerade auktionsförrättare och lyckades skickligt på några timmar ge nya hem för diverse eftertraktade volymer ur ett välsorterat, modernt arbetsbibliotek.

§ 9  När sista boken sålts, förklarades mötet avslutat.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare