2011-04-29 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 29 April 2011

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 27 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Ordf. lämnade några meddelanden rörande föreningsangelägenheter:

  • 2.1 Västsvenska Entomologklubben inbjuder till det tjugoandra svenska entomologmötet på Sparresäter, Västergötland 17 – 19 juni 2011. Riksföreningen, SEF, håller sitt årsmöte på Sparresäter den 18 juni och övrig tid ägnas exkursioner och sedvanliga kvällsaktiviteter.
  • 2.2 ESILs försommarexkursion kommer som vanligt att hållas på nationaldagen, den 6 juni. Målet är i år ön Hven, mitt i Öresund. Samling vid Hvenbåtens kajplats i Landskrona. För exakt tidpunkt, se ESILs hemsida!
  • 2.3 Ett symposium om insekter, ”For love of insects – odours, diversity and ecology” till minne av Jan Tengö, kommer 14-15 maj 2011 att äga rum på station Linné på Öland. För närmre information se hemsidans annons: http://www.stationlinne.se/symposium2011.html
  • 2.4 En påminnelse om ”Insekternas dag” den 21 augusti gavs. Se programmet på ESILs hemsida!
  • 2.5 ESILs preliminära höstprogram meddelades: 30 september ”Sommarens fynd” (medlemmarnas egen kväll); 28 oktober ”Carl Möller och hans samlarkolleger i Stehag i slutet av 1800-talet” (Thomas Jonasson); 25 november föredrag om gaddsteklar (Niklas Johansson). Eftersitsen vid novembermötet kommer förhoppningsvis att gå i den instundande julens tecken!

§ 3  Meddelanden

  • 3.1 Henric Ridderstad visade en utskrift av VEKs inbjudan till Sparresäter (se § 2 a).
  • 3.2 Ordf. meddelade att en svensk bok med alla våra storfjärilar utkommit, se annons på hemsidan www.sverigesfjarilar.se
  • 3.3 Föreslogs att en minnesteckning över Ingvar Svensson borde lägga ut på ESILs hemsida och uppdrogs åt ordf. att utforma en sådan.
  • 3.4 Bo Olsson nämnde att projektet med skriften till Ingvar Svenssons minne är på gång. Den kommer att ges ut av SEF som del av Entomologisk Tidskrift. Finansieringen är inte helt klar och Bo föreslog att ESIL tillskjuter det felande beloppet på 5.000 kronor. Förslaget kommer omgående att behandlas av styrelsen.
  • 3.5 Linda Strand meddelade att en ”kick-off” för trollsländeinventerare och andra intresserade kommer att äga rum på Ekologihuset den 8 maj kl 16.00. Mera kan läsas på http://www.trollslandor.se/sida4.html

§ 4  Kvällens föredrag

Kvällens föredrag ”Rättsentomologi – insekter som bevismaterial” hölls av Anders Lindström från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala. Han berättar om sitt arbete som Sveriges ende rättsentomolog och förklarar hur insekter kan användas för att till exempel göra dödstidsbestämningar vid mordfall.

Med bävan och skräck såg auditoriet fram mot detta något lugubra tema. Dock lyckades föredragshållaren presentera sitt budskap med värme och humor. Allt kändes fullkomligt naturligt. Döda kroppar måste tas om hand och det sköter insekterna med den äran. Rättsentomologins pionjärer från det medeltida Kina och fram till fransmännen J. P. Mégnin och M. Leclercq och finländaren P. Nuorteva omnämndes med vördnad.

”The body farm”, Knoxville, Tennessee, USA, som skildrats i flera dokumentärfilmer nämndes också. Här bedrivs forskning i rättsentomologi bland ruttnande människolik.

En viktig ledtråd i bestämningen av tidpunkten för dödsfallet är ”likmaskarna”, larverna av diverse spyflugor. Under sommarhalvåret läggs spyflugeäggen inom några minuter efter döden. Larvernas storlek vid upptäckten av t ex ett mordoffer kan – om man känner temperaturen på orten – med stor säkerhet ange hur lång tid som förflutit efter döden. Spyflugorna har liksom de flesta andra högre flugor tre larvstadier. Första stadiet har en tvärgående slits i de bakre spiraklerna (andningsöppningarna). Andra stadiet har två och, tro det eller ej, det tredje har tre! Så vist är naturen inrättad.

Bland skalbaggarna nämndes skinnarebaggen Necrodes litoralis, en specialist på större kadaver, som möjligen är en god kandidat som bevismaterial inom rättsentomologin. Likbaggen, Rhizophagus parallelocollis, som så målande beskrivits som ”kyrkogårdarnas skalbagge” av Anton Jansson i hans ”Dagsländan och Dödgrävaren” (1947) Har ännu inte dykt upp bland Anders bevismaterial.

På senare tid har Anders utvidgat sitt intresseområde till rättspalynologi. Här går det ut på att identifiera pollenkorn som fastnat i näsans slemhinnor. Sådan information kan vara värdefull för bestämning av dödstidpunkt.

Ytterligare en gren av rättsmedicinen kallas rättstafonomi. Här handlar det om studier av kemiska, fysikaliska och biologiska processer som ruttnande kroppar genomgår. De viktigaste faktorerna som påverkar processerna är omgivningens temperatur och hur aktiva insekterna är.

§ 5  Ordf. tackade Anders Lindström för ett mycket intressant föredrag och en längre diskussion och frågestund följde.

§ 6  Mötet avslutades. Eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare