2011-03-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 Mars 2011

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 26 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. lämnade några meddelanden rörande föreningsangelägenheter:

  • 2.1 Magnus Persson är koordinator för ESIL:s räkning i arbetet med ”Faunaväkteri”. Han tar emot förslag på arter att bevaka och kan också hjälpa till i frågor som gäller ersättning för resor m.m.
  • 2.2 Linda Strand är koordinator för ESIL:s räkning i arbetet med ”Insekternas dag” (21 augusti 2011). Hon tar emot förslag till exkursionsmål och kan också hjälpa till i frågor som gäller ersättning för resor m.m.
  • 2.3 Nästa allmänna möte blir den 29 april med föredrag av Anders Lindström, rättsentomolog.

§ 3  Meddelanden

Mikael Sörensson rapporterade från Ingvar Svenssons begravning i Österslövs kyrka tidigare på dagen. En krans i ESIL:s namn hade skickats. Ett stort antal gäster deltog i begravningsgudstjänsten. Förutom Ingvars familj, deltog Ingvars vänner från Sverige, Norden och Tyskland. Flera museer, inom och utom Sverige, som Ingvar besökt under sitt långa liv som vetenskapligt arbetande fritidslepidopterolog, hade sänt telegram eller e-posthälsningar, som lästes upp vid den efterföljande minnesstunden av SEF:s ordförande Hans Karlsson.

§ 4  Kvällens föredrag

Kvällens föredrag: ”Skånes fjärilar – resultat och trender från en tioårig atlasinventering”, presenterades av Anders Ohlsson och Magnus Wedelin. Skånes dagfjärilar har således under tio år inventerats av ett 70-tal rapportörer, som undersökt en eller flera av landskapets ca 450 atlasrutor på 5 x 5 km. Resultaten kommer senare att ges ut i bokform.

Av Skånes 92 rapporterade dagfjärilsarter är några sedan lång tid utdöda, några bara tillfälligt hitkomna och några immigranter som inte har fast förekomst hos oss. Kvar blir då ca 70 arter med reproducerande populationer i Skåne. Ett fåtal av dessa är nyinvandrade och har etablerat sig i sen tid, t ex kartfjäril och sälgskimmerfjäril. Desto fler arter håller på att försvinna och föredragshållarna målade upp en mycket mörk bild av läget för många skånska arter. På väg att försvinna är berggräsfjäril, skogsvitvinge och skogsgräsfjäril. För ytterligare flera arter synes framtidsutsikterna mörka: sotnätfjäril, vitgräsfjäril, silversmygare och skogsvisslare.

De största hoten mot många fjärilars fortlevnad är minskningen av ängsmarker. Genom granplantering eller spontan igenväxning minskar arealen. Kvaliteten på de kvarvarande öppna markerna försämras genom gödsling, luftburet nedfall och kemikalieanvändning. Överbetning kan också leda till att fjärilars värdväxter eller nektarkällor aldrig får en chans att utvecklas.

§ 5  Ordf. tackade föredragshållarna för presentationen och alla deltagare i den efterföljande, givande diskussionen.

§ 6  Mötet avslutades. Eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare