2011-02-18 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 18 Februari 2011

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 19 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet efter ett par smärre justeringar.

§ 3  Meddelanden

  • 3.1 Ordföranden talade till minnet av Sällskapets mångårige medlem, tillika hedersmedlem och svensk fjärilsforsknings nestor, jägmästare Ingvar Svensson, som den 17 februari avlidit på Centralsjukhuset i Kristianstad. Den bortgångne hedrades med en tyst minut.
  • 3.2 Kontaktperson för ”faunaväkteriet” i ESIl:s regi kommer att utses.
  • 3.3 Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförandet av ”insekternas dag” har skickats in.
  • 3.4 Meddelades att försäljning av ESIL:s profilartiklar, böcker mm skulle ske efter mötet.
  • 3.5 Thomas Jonasson meddelade fynd av sparrisminerarflugan, Hexomyza simplex (Loew, 1869), ny för landet, från Sk. Helsingborg, Fredriksdals köksträdgård, sommaren 2010. En artikel i FaZett utlovades.
  • 3.6 Bo Olsson meddelade att den framstående danske lepidopterologen Michael Fibiger nyligen avlidit efter en längre tids sjukdom.
  • 3.7 Bo W. Svensson meddelade att den hos oss normalt synantropa silverfisken, Lepisma saccharina Linnaeus, 1758, observerats i en frilevande population i ett stort parkområde några km norr om centrum av Karlskrona, långt från bebyggelse. Djuren höll till på en metergrov ekstam och livnärde sig av alger och svampar som växte på barken. Vid fara gömde de sig kvickt i vedens skalbaggskläckningshål. Ordföranden hoppades på en artikel i FaZett om denna intressanta observation. Hur det än blir med den saken, har tilldragelsen dokumenterats med rörliga bilder av naturfilmaren Hans Berggren.

§ 4  De egentliga årsmötesförhandlingarna vidtog därefter. Till ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötesförhandlingarna valdes Mikael Sörensson, Thomas Jonasson respektive Börje Dalsved och Bo W. Svensson.

§ 5  Den av Sällskapets revisorer Peter Rolfson och Bo Olsson samt externa revisorn Görel Ingstorp förrättade revisionen upplästes av Peter Rolfson. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och styrelsen beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 6  Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2010. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7  I tur att avgå som styrelseledamöter var Richard Lövgren, Thomas Jonasson, Magnus Wedelin och Olle Hammarstedt. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lövgren och Jonasson för två år och invaldes i styrelsen Magnus Persson och Bertil Hallmer, likaledes för två år, som ersättare för Wedelin och Hammarstedt, som båda undanbett sig omval.

§ 8  Fyllnadsval förrättades efter Anders Ohlsson, som undanbett sig styrelse- och kassörsuppdraget. Valberedningens förslag till ersättare, Fredrik Östrand, bifölls av mötet. Östrand övertar därmed Ohlssons uppdrag som såväl styrelseledamot som kassör i ESIL. Han övertar dessutom Ohlssons mandatperiod och är således i tur att avgå vid årsmötet 2012.

§ 9  Val av revisor för 2 år. I tur att avgå var Bo Olsson. På förslag av valberedningen omvaldes Bo Olsson. (Peter Rolfson är vald till årsmötet 2012)

§ 10  Val av revisorsuppleanter för ett år. På förslag av valberedningen omvaldes Börje Dalsved och Håkan Svensson.

§ 11  Val av valberedning för ett år. Valdes Thomas Jonasson till sammankallande samt omvaldes Håkan Svensson och Bertil Hallmer samt nyvaldes Mikael Molander av årsmötet.

§ 12  Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2012, alltså en ordinarie medlemsavgift på 100 kronor per år och 50 kronor per år för medlemmar under 25 år. Avgiften för familjemedlem, 25 kronor per år, bibehålles också.

§ 13  Avgående styrelseledamöter avtackades av ordf. med en liten gåva: Olle Hammarstedt – 23 år som sekreterare, vilket är rekord i Sällskapets över 100-åriga historia, Anders Ohlsson – sex år som kassör med framgångsrik förvaltning – och Magnus Wedelin – som ej kunde närvara – för en hängiven insats som styrelseledamot under många år och som ordförande under några.

§ 14  Övriga frågor förekom ej.

§ 15  Ordf. förklarade det egentliga årsmötet avslutat.

§ 16  Sällskapets premium för 2011 till en välförtjänt entomolog tilldelades Linda Strand. Sällskapets premium utdelas vartannat år till en intresserad och hängiven medlem av Entomologiska Sällskapet i Lund som gjort bestående insatser för spridandet av kunskapen om våra insekter. Premiet utgår med en summa på 3.000 kronor.
Styrelsens motivering till valet av Linda Strand som mottagare av 2011 års premium var: ”För sina insatser som entusiasmerande exkursionsledare, skicklig insektinventerare och kunskapsspridare om insekter i allmänhet och trollsländor i synnerhet.”

§ 17  Kvällens föredrag

Ordet överlämnades till kvällens föredragshållare, Håkan Lundkvist, Frösslunda, Öland. Han har tillsammans med en annan ölänning, Christoffer Fägerström, numera bosatt i skånska Dalby, startat ”BeetleBase” på nätet. Den har funnits några år. Initiativet har blivit mycket uppskattat. För närvarande har 61 svenska, 15 norska, 13 finska, 4 danska och en tysk coleopterolog anslutit sig till detta interaktiva forum. Via adressen www.beetlebase.com får man tillgång till en nordisk skalbaggskatalog, massor av hänvisningar till litteraturen, bilder, länkar till artportalen m.m. Dessutom kan man delta i ett diskussionsforum, där allt tänkbart rörande skalbaggar kan ventileras.

På senare tid har det stått allt klarare att ett forum som detta inte kan drivas helt på ideell basis. Det kostar att hålla en ”on-line-databas”. Förslaget är därför att det bildas en förening ”Nordic Coleoptera Group” för att driva BeetleBase vidare. Tankarna på hur denna förening ska drivas framgår av följande citat från startsidan hos
BeetleBase.

”För att utveckla kunskapen om skalbaggar i Norden så måste vi ta tillvara på alla möjligheter till utbyte av kunskaper med varandra. Det kan ske på många olika sätt, vanligen genom tidskrifter och böcker men även genom möten där vi kan diskutera arternas ekologi, bestämningskaraktärer och de senaste fynden. För att främja sådana möten vill vi starta föreningen Nordic Coleoptera Group.

Redan från starten av BeetleBase så var önskan att deltagare från hela Norden skulle ingå. Arterna känner inte till några fasta nationella gränser, så varför ska vi? Coleopterologer från hela Norden inbjuds därför att bli medlemmar i nätverket. ”

Resten kan läsas på www.beetlebase.com. Där framgår också att Nordic Coleoptera Group kommer att starta med en interimistisk styrelse bestående av Håkan Lundkvist, Christoffer Fägerström, Niklas Franc, Mikael Sörensson, Palle Jørum, Frode Ødegaard samt två deltagare från Finland, för närvarande Tom Clayhills och Ilpo Rutanen. Dessa kommer att fungera som styrelse fram till årsmötet, som är den egentliga starten för föreningen. Årsmötet/starten kommer att hållas i slutet av juni 2011, förslagsvis i Jämtland/Norge eller någon annan plats som föreslås.

Det framkom under diskussionen att BeetleBase kan tjäna som förebild för diskussinsfora inom andra organismgrupper också.

Avslutningsvis och som extra bonus förevisade Håkan en serie bilder från sitt hem på Öland, med tips på skötselplan för hus och trädgård. Här kan skalbaggarna få sitt lystmäte. Rensa inte bort ogräs och beskär inte fruktträd och häckar i onödan! Om det är alldeles nödvändigt att beskära, så lägg riset på muren eller i en hög någonstans till skalbaggarnas fromma. Låt husbocken härja i plank och takstolar. Med honom följer husbockslejonet – en verklig raritet! Glöm inte att anlägga ett sädesmagasin. I ett sådant har man chansen att hitta inte mindre än tre olika mjölbaggearter! Håller man sig dessutom med häst, kan man räkna med att i gödselstacken hitta en handfull dyngbaggearter som annars har svårt att klara livhanken.

§ 18  Ordf. tackade för det intressanta föredraget, som hela tiden avbröts med frågor och kommentarer från åhörarna.

§19  Då intet annat återstod, avslöts mötet och eftersits vidtog.

Lund som ovan

Thomas Jonasson
Sekreterare