2011-01-28 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 28 Januari 2011

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 35 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. lämnade några meddelanden rörande föreningsangelägenheter:

 • 2.1 Efter 93 år med Zoologihuset och dess högtidssal som hemvist inleds ikväll en ny era för Sällskapet. Ny lokal blir ”Röda Rummet” på Ekologihuset, vars faciliteter demonstrerades. Huvudentrén vid Sölvegatan 37 kommer att hållas öppen från 18.40 vid våra sammanträdeskvällar.
 • 2.2  Vid årsmötet den 18 februari kommer Sällskapets premium att delas ut. Förslag på mottagare av detta premium kan av medlemmar lämnas till styrelsen senast 31 januari 2011. Mottagare skall vara medlem i ESIL.
 • 2.3 ESIL kommer att anordna en ”Insekternas dag” den 21 augusti 2011. Förslag till lämpliga utflyktsmål och exkursionsledare för denna utåtriktade aktivitet efterlystes.
 • 2.4 En presentation av Sällskapet och dess verksamhet har producerats. Den är i form av en färggrann och rikt illustrerad folder avsedd främst för medlemsvärvning. Sällskapet har dessutom – genom Linda Strand – tagit fram ett sortiment av oumbärliga nyttoartiklar med Sällskapets logga och webbadress, såsom keps, T-tröja, tygkasse, nyckelring, kylskåpsmagnet, vykort, klistermärken m.m. m.m.
 • 2.5 ESIL har inbjudits till ett fördjupat samarbete med länsstyrelsen i Skåne län i naturvårdsfrågor.

§ 3  Meddelanden

Ingvar Svensson visade och lät cirkulera den praktfulla boken ”Hallands Väderö – naturen och historien” av Urban Ekström (text) och Nils Forshed (illustrationer). Öns insektfauna belyses rätt utförligt. Boken ges ut av Svenska Kyrkan, Torekovs församling. Boken kan köpas för 360 kronor på Församlingsexpeditionen i Västra Karup, ICA Nära i Torekov och på Torekovs bibliotek. Boken kan även beställas på www.hallandsvadero.se

§ 4  Kvällens tema var ”Faunaväkteri & Insamlingar i reservat”. Inledare var Åsa Hedin (ArtDatabanken, ADB), Hans Karlsson (ordf. Sveriges Entomologiska Förening, SEF) och Per Levenskog (länsstyrelsen i Skåne län).

Åsa Hedin informerade, svarade på frågor och mottog synpunkter kring årets Faunaväkteri. Bakgrunden är att ADB och SEF under 2010 bedrivit en testverksamhet kring ideell inventering och övervakning av hotade arter av insekter och spindlar. För växter finns sedan flera år ett Floraväkteri som blivit mycket framgångsrikt och uppskattat samt bidragit till en stor kunskapsuppbyggnad för Sveriges hotade växter. Under 2011 kommer verksamheten med Faunaväkteri att omfatta alla entomologiska lokalföreningar i Sverige. ESIL får ca 10 arter att övervaka – vilka de skall vara är öppet för förslag. ADB ansvarar för den nationella koordinationen och lokalföreningarna för den regionala.

De kriterier som gäller för att en art skall lämpa sig för faunaväkteri är följande:

 • Rödlistad enligt 2005 eller 2010 års rödlista
 • Möjlig att artbestämma i fält
 • Knuten till väldefinierat habitat/substrat
 • Potentiella lokaler skall gå att identifiera, lokalisera och avgränsa
 • Relativt enkel att konstatera vid riktat eftersök
 • Möjlig att invertera utan att skada vare sig djur eller habitat
 • Möjlig att inventera utan komplicerade metoder eller dyr utrustning

Manual för faunaväkteri 2011 finns att tillgå på ArtDatabankens hemsida: http://www.artdata.slu.se. Även faktablad med inventeringsmetod kommer att publiceras på hemsidan.

Hans Karlsson gav ett konkret exempel på sitt eget faunaväkteri genom att berätta att han årligen besöker fyra lokaler på Öland för att inventera gullvivefjäril (Hamearis lucina). Hans berättade också att visst ekonomiskt stöd kan fås för resor, material etc. För hela verksamheten för 2010 fick SEF 150.000 kr från Naturvårdsverket och för 2011 har man ansökt om 215.000 kr.

Per Levenskog gav därefter en översikt av de föreskrifter som finns rörande insamling av insekter i olika typer av naturskyddade områden. Vill man hårdra bestämmelserna, kan inte ens allemansrätten åberopas av den som samlar in och dödar insekter. Kontentan blev att sunt förnuft måste gälla.

I vissa reservat finns inget förbud mot insamling av insekter. I andra finns. Föreskrifter för samtliga reservat kan läsas på länsstyrelsens hemsida under fliken ”djur och natur”. Dispens från insamlingsförbud kan ges. De är alltid tidsbegränsade och måste kunna överklagas. Avgiften för administrationen av en dispens är f n 2.000:-. Befrielse från avgiften kan i vissa fall beviljas. Allra enklast är om dispensen kan ges per telefon och ärendet dokumenteras då som en tjänsteanteckning av den handläggande tjänstemannen på länsstyrelsen. Den som får dispens för insamling är skyldig att rapportera sina fynd – åtminstone av signalarter / rödlistade arter.

I den efterföljande diskussionen yttrade sig flera från auditoriet. Ingvar Svensson redogjorde för sina erfarenheter av tillståndsgivning i gångna tider och vågade t o m ifrågasätta nyttan av naturreservat.

Hans Karlsson berättade om ett samråd mellan Sydostentomologerna och länsstyrelsen i Kalmar län, som resulterat i ett generellt, kollektivt insamlingstillstånd (dock ej i Halltorps Hage och andra just med tanke på insektlivet skyddade områden).

Gunnar Isacsson, som på senare år för ESILs räkning formulerat remissvar rörande föreskrifter för nya reservat, yttrade sig också. Han efterlyste en mildare formulering i föreskrifterna, som tillåter insamling på ett sätt som inte hotar populationernas överlevnad och inte förstör arternas utvecklingssubstrat. Fotodokumentation räcker sällan – beläggsexemplar krävs ofta.

Ordf. tackade de tre inledarna och alla övriga deltagare för en givande diskussion.

§ 5  Mötet avslutades. Eftersits med fika och angenämt samkväm följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare