2010-11-19 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 19 November 2010

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 22 närvarande välkomna (se gästboken) och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. lämnade några meddelanden rörande föreningsangelägenheter:

  • 2.1  Sällskapet får fortsättningsvis hålla tillgodo med annan möteslokal än anrika högtidssalen på Zootis. Bara några timmar innan kvällens sammanträde hade man brutalt forslat bort både bord och stolar från högtidssalen och dess annex, Lindroth-rummet. Möblerad reservlokal fanns lyckligtvis en våning ner!
  • 2.2  Vid årsmötet i februari kommer Sällskapets premium att delas ut. Förslag på värdig mottagare av detta premium kan av medlemmar lämnas till styrelsen senast 31 januari 2011.
  • 2.3  FaZett har kommit från tryckeriet. Tidskriften har nu en ny utstyrsel. Medlemmarna uppmanades att förse sig med två exemplar – ett för eget bruk och ett att användas i arbetet med medlemsvärvning.
  • 2.4  En presentation av Sällskapet och dess verksamhet har producerats. Den är i form av en färggrann och rikt illustrerad folder avsedd främst för medlemsvärvning. Sällskapet har dessutom – genom Linda Strand – tagit fram ett sortiment av oumbärliga nyttoartiklar med Sällskapets logga och webbadress, såsom keps, T-tröja, tygkasse, nyckelring, kylskåpsmagnet, vykort, klistermärken m.m. m.m.
  • 2.5  Styrelsen har påbörjat en förteckning över Sällskapets medlemmar från 1903 och framåt.

§ 3  Meddelanden

  • 3.1  Anders Ohlsson anmälde Ecpyrrhoerhoe rubiginalis (Lep. Pyralidae), ny för Sverige, Sk Maglehem 7.VIII.2010 på Hg-lampa. Arten finns närmast i Polen, Tyskland och Litauen. Larven skall leva på humlesuga (Stachys officinalis), bosyska (Ballota nigra) och pipdån (Galeopsis tetrahit). Ytterligare ett fynd av arten skall ha gjorts i Sverige 2010 av Nils Ryrholm och Klas Källander (i fälla).
  • 3.2  Gunnar Isacsson och Carl-Axel Gertsson anmälde en för Sverige ny sköldlus, Physokermes inopinatus (Hem. Coccidae). Den lever på gran och har i Häckeberga dödat träden på 150 ha. Totalt har i södra Skåne konstaterats skador på 780 ha granskog.
  • 3.3  Mikael Molander anmälde en för Sverige ny rovstekel, Tachysphex unicolor (Hym. Crabronidae). Arten togs i Sk Limhamn, Limhamns kalkbrott i antal vid en inventering av gaddsteklar som genomförts av Mikael och Sven Hellqvist i kalkbrottet 2009-2010. Sammanlagt ett femtontal exemplar har tagits i fällor av färgskålstyp och ett exemplar har även fångats manuellt vilket visar att arten är bofast på lokalen. Arten förekommer i större delen av Europa men det är osäkert om den påträffats i de nordiska länderna tidigare då uppgifter från Danmark visat sig tveksamma. T. unicolor lever i varma miljöer, främst på sand- och grusmark, och kräver markblottor för sin bobyggnad. Boet provianteras med diverse spindlar. Arten anges som vanlig i delar av Europa och kan möjligen ha gynnats på senare tid av stigande medeltemperaturer.

§ 4  Kvällens föredragshållare Magnus Stenmark talade under rubriken ”Biologisk mångfald på spåren”.

Nedanstående sammanfattning är tagen från en på nätet tillgänglig rapport: Biologisk mångfald på spåren – zoologisk och botanisk inventering av järnvägsmiljöer med fokus på hotade arter, skötsel och framtidsperspektiv.
”Under 2008 studerades biologisk mångfald i järnvägsmiljöer i södra Sverige. Uppdraget var att på 50 stationsområden och tre järnvägslinjer beskriva naturvärden, ta fram indikatorer och presentera skötselråd. Den zoologiska inventeringen fokuserades på skalbaggar, steklar och fjärilar och den botaniska på kärlväxter. Totalt registrerades 29 086 observationer under inventeringen. Dessa
observationer fördelades på 1 497 arter varav 1 452 från fokusgrupperna (skalbaggar, steklar, fjärilar och kärlväxter) och av dessa var 61 arter rödlistade (4,1 %). Av de rödlistade arterna var 26 arter klassade som hotade och utgjorde 1,8 % av hela artstocken. Av särskilt intresse var två nyfynd för Norden: fyra exemplar av viveln Rhinusa neta som fångades i en färgskål vid Emmaboda
stationsområde och en planta av risfibbla Chondrilla juncea påträffades vid Trelleborgs stationsområde. Viveln är närmast påträffad i Litauen och risfibbla i norra Tyskland och Polen. En fullständig artinventering, med 5 besök vid varje lokal, utfördes på 52 stationsområden. De tre järnvägslinjerna undersöktes via fem fasta inventeringspunkter längs linjen. Ytterligare 16 stationsområden inventerades under enstaka besök. Artantalet av fokusgrupperna på de 52 fullständigt undersökta stationsområden varierade från 75 till 262 (medelvärde 157 arter). Det fanns inga regionala skillnader som påverkade artantalet av kärväxter, däremot hade stationsområden med större yta högre artantal jämfört med mindre stationsområden. För järnvägslinjerna visade sig artstocken vara ett tydligt resultat av det omgivande landskapet, eftersom 10 av de 12 påträffade rödlistade arterna kunde kopplas till miljöer som bara fanns i omgivningen. Av Sveriges 214 åtgärdsprogram för hotade arter visade sig 15 stycken vara aktuella i den studerade järnvägsmiljön
vilka därför särskilt beskrivs i denna rapport. Utöver artsammansättning redovisas också särskilt framtagna indikatorarter för hög biologisk mångfald på stationsområden, frekvenser och yta av de mest utbredda nektarväxterna samt andra ekologiska faktorer som registrerades i samband med besöken. En intressant och viktig ekologisk aspekt har visat sig vara ett originellt sätt att sprida sig
på: genom att lifta med tåg. Både så kallade bangårdssväxter, steklar och spindlar verkar utnyttja tågvagnar för att sprida sig till nya miljöer. I stort har potentialen för naturvårdsrestaurering
bedömts som god. Åtgärdszoner och åtgärdsbeskrivningar finns för samtliga stationsområden som inventerades.”

Föredraget och bildvisningen åtföljdes av en längre diskussion kring abiotiska och biotiska faktorer, vegetationsbekämpning med Glyfosat, järnvägssyllar som substrat för vedlevande skalbaggar m.m.

§ 5  Mötet avslutades. En storartad eftersits – ett regelrätt julbord – avslutade detta årets sista allmänna möte. Richard Lövgren och Linda Strand, som tillagat och framdukat läckerheterna, tackades varmt av en hänförd beundrarskara!

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare