2010-09-24 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 24 september 2010

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 16 närvarande välkomna (se gästboken) och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Meddelanden

Ordf. informerade kort om en del entomologiska händelser sedan senaste mötet: årsmötet i SEF, som hölls i juni i Blekinge; det 28:e Nordisk-Baltiska mötet i Entomologi, som hölls i Litauen i augusti; konferensen kring ämnet ”Biologisk Mångfald i Skåne”, som kommer att äga rum i Höllviken 20-21/11. Dessutom informerades om Entomologiska Sällskapets stipendier som i år delats ut till tre sökande. Därutöver nämndes något om de remisser i naturvårdsärenden som inkommit och som styrelsen på Sällskapets vägnar besvarat. Slutligen meddelades att Lunds kommun vill låta inventera skalbaggsfaunan på några lokaler. Intresserade torde hänvända sig till Cecilia Bakke eller Per Blomberg med anmälan/förfrågan.

§ 3  Naturw. Heimatforsch. Hamburg, som innehåller mycket av svenskt intresse om gaddsteklar. Bo Olsson visade den nyutkomna ”Norges Sommerfugler” (Aarvik, Hansen och Kononenko), utgiven av Norsk Entomologisk Forening. Boken, på 432 sidor, omfattar storfjärilar, har 152 färgplanscher och kan fås via Apollo Books för 665:-. Bo visade också boken ”Sälg – livets vikigaste frukost” av Bengt Ehnström och Martin Holmer. Boken är utgiven av Centrum för biologisk mångfald och WWF och kostar runt hundralappen.

§ 4  Sommarens fynd inleddes traditionsenligt av Ingvar Svensson:

Fjärilsäsongen 2010
Kanske har vi fel, men jag och många andra tycker att fjärilarna minskat på senare år, också i år, både beträffande artantalet och antalet exemplar. Efter en lång vinter, dock utan extrem kyla, började det bli snöfritt i mitten av mars. En planta av kejsarträd Paulownia tomentosa som Gunnar Persson förärat mig, klarade sin första vinter ute i trädgården. Våren infann sig snabbt och det verkade upplagt för tunnvingemätaren Malacodea regelaria, så det blev en del lampnätter på både gamla och nya lokaler i norra Skåne i mars-april. Det kom inte så många fjärilar och tunnvingemätaren saknas ännu i den 21 år gamla nya samlingen.

Våren och försommaren gav inte något anmärkningsvärt utom under det svenska entomologmötet i Ronneby. Där fick jag i Gö 5-6 juni oväntat sumpvialsikelvecklare Ancylis paludana ny för Blekinge. Förut i Sverige bara känd från Norrbotten. Den kom inte till ljus utan håvades på kvällen från värdväxten. Förväxlas lätt med Allmän sikelvecklare Ancylis badiana men har några små svarta punkter vid framvingefransarnas bas förutom längre och brunare dorsalfläck. Glädjande var att återse ängsskäreplattmal Agonopterix bipunctosa på lokalen. Ett antal larver i bladrör på ängsskära. Från insamlade gamla blomhuvuden av växten kläcktes 29 juni en korgmal som verkar vara något annat än klintkorgmal Metzneria metzneriella. Något att se närmare på under vintern. Emellertid hade jag 25 april också kläckt en hästhovssmåstävmal Scrobipalpula tussilaginis från de fem minor som jag 2009 hittat i Torsebro av den för landet nya arten.

25 april tittade jag på ett förmodat angrepp av spinnmal på några stora björkar i Broby. Hittade några larver under barkflisor ur vilka 19 juni kläcktes en alhängemal Argyresthia goedartella, som också kan gå på björk. Tydligen hade det varit så många larver som firat sig ner från björkhängena för förpuppning att spinntrådarna kommit att klä in stammarna.

Med dottern Elisabet vid ratten och dotterdottern Camilla i baksätet anträddes 22 juni husbilsresa mot Jämtland. Det blev några nya arter för Dalsland, Hälsingland och Jämtland men inte de storfynd man kunde hoppats på. Bland de bättre var en serie honor av fjällskärepraktvecklare Trachysmia vulneratana på en rik stor vid vägen Järpen-Huså 14 juli. Synd att jag inte hittat den myren förut. Den 12 juli körde jag husbilen i diket på väg till Vackermyr i Hammerdal, där Bengt Åke Bengtsson väntade. Bärgning och annat tog bort tid för samlande.

18 juli var jag åter hemma i Österslöv. Där hade varit en het och torr högsommar, som nu avlöstes av en hel del regnperioder. Först 14 augusti hade jag en god lampnatt i det stora grustaget vid Bäckaskogs station med tropikvärme + 20º. Det kom en hel del fjärilar, exempelvis kungsljusmott Anania verbascalis, som Bengt fått där tidigare. Det bör vara en fast lokal för arten, då värdväxten förekommer spridd i grustaget. En liten vecklarlik svart fjäril som uppträdde mycket oroligt på lakanet, kunde jag först inte placera, men bl. a. de egenartade palperna visade att det var ett solmott Heliothela wulfeniana. Den avviker från andra exemplar av den annars dagflygande sällsynta arten genom strödda silverglänsande fjäll i framvingarna.
31 augusti fick jag en Tegelfärgad ekollonvecklare Cydia amplana på ljus i Lingenäset vid Kristianstad. Den är sannolikt nu bofast i trakten och sprider sig kanske vidare norrut. 11 september hade jag ljusfångst i Elisabets trädgård i Maglehem. Det var + 15º och god tillflygning. Det kom ett Vitt blommott Phycitodes lacteella, det andra exemplaret i landet. Det första fick Clas Källander i Uppsala 18 september 2001. Förmodligen är båda exemplaren tillfälliga immigranter.

Immigranter har det även detta år varit ganska ont om. Några mera enstaka nattflymott Nomophila noctuella, någon tistelfjäril Vaness cardui, lite fler amiraler V. atalanta (ännu idag i trädgården) och förstås en del kålmalar Plutella xylostella och gammafly Plusia gamma.

Ett oväntat extragenerationsdjur var en ringad eklavsmätare Boarmia puntinalis i Attusa i S:t Olof 21 augusti och en sönderflugen i Österslöv 24 augusti. Mer normalt som andrageneration en fruktträdssommarvecklare Archips podana i Österslöv 10 september.

Liksom föregående säsonger har det varit ont om minerare, särskilt dvärgmalar Nepticulidae och guldmalar Lithocolletinae.

Bo Olsson visade foto av karminspinnare Tyria jacobaeae från 23 juni 2010, Ättekulla, Helsingborg. Fyndet är nog det första på många år i västra Skåne.

Bertil Ericson berättade och visade upp fynd av för Sverige nya skalbaggar från Blekinge:

Viveln Sirocalodes mixtus var den 11 juni 2009 allmän på klängnunneört i en tallskog vid Sölvesborg.
Viveln Ceutorhynchus barbareae håvades i sju exemplar den 24 maj 2010 på sommargyllen på ruderatmarker på Sternö, Karlshamn.
Ristbaggen Anaspis ruficollis har dels håvats i två exemplar vid järnvägsstationen i Karlshamn, 2009-06-15 och 2010-06-21, dels kläckts i ett exemplar från en murken gren av murgröna från Sternö.
Ristbaggen Anaspis fasciata håvades den 17 juni 2010 i ett exemplar vid järnvägsstationen i Karlshamn.

Dessutom visades några sällsynta men ej för landet nya skalbaggar upp:
Viveln Mogulones (Ceutorrhynchus) euphorbiae, Sölvesborg, 2008-11-13, DD-rödlistad.
Spetsviveln Apion fuscirostre, Karlshamn 2010-06-17, RE i rödlistan 2005.

Bengt Å. Bengtsson skickade runt en låda med småfjärilar och berättade om dem:

Svartgrått ugglemott? Eudonia aequalis Ett ex. från en känd lokal: Dr., Boda, Styggforsen 5.VII.2010; Scrobipalpa sp. Öl., Ottenbylund, 11.VIII.2010; Alskogsförnamal? Hypatima inunctella En hona från Sm., Hornsö, Danmarksvägen 22.VII.2010; Trubbsikelvecklare Ancylis obtusana Två exx. Från Öl., Ottenbylund, 3.VII.2010; Interspecifik parning mellan Eksolvecklare Pammene argyrana och Svart solvecklare P. germmana. Det omaka paret satt på trädstam Öl., Ottenbylund, 3.VII.2010; Brämrotvecklare Endothenia marginana Mörka exx. Från Jä., Hammerdal, Vackermyren, 8.VII.2010; Käringtandvecklare Cydia succedana 1 ex. från Jä., Rödön, Vike 6.VII.2010; Gulbandvecklare Celypha aurofasciana 2 exx. Från Sm., Hornsö, Danmarksvägen 22.VII.2010; Elachista leifi? Storvuxna exx. Från Jä., Hammerdal; Vackermyren 11.VII och 3 km OSO Vallrun 10.VII.2010; Elachista kilmunella? Avvikande typer från Jä., Hammerdal, Surmyren 12.VII och Vackermyren 11.VII.2010; Rörflenminerarmal Elachista maculicerusella En hona, ovanligt stor och vältecknad från Jä., Hammerdal, Vackermyren 8.VII.2010; Syrenmal Gracillaria syringella Variant heringiella Rtti. – Öl., Västerstad almskog 4.VIII.2010 (ovanlig form i Sverige); Knölsyskevecklare Endothenia pullana Kläckt från två olika platser på Öland: Kastlösa, Penåsa och Eriksöre, Karleviviken från knölsyska Stachys palustris. Anmäld ny för landet i ET 2010/1.

BÅB kunde också demonstrera purfärska minor av Pilsaftmal, Phyllocnistis saligna, insamlade ett par timmar före sammanträdet vid Höje å i södra Lund. Larven lever på pilblad. Minan börjar i bladets översida för att sedan via bladskaftet gå över i barken för att slutligen åter via bladskaftet avslutas i bladkanten, där förpuppning sker.

Magnus Persson redogjorde för följande fjärilsfynd (alla nattfjärilar i nedanstående förteckning är fångade på lampa om inget annat anges):

Zygaena lonicerae, Bredbrämad bastardsvärmare, Stensoffa 14/7 1 ex. Vombs fure 20/7 1 ex.; Zygaena filipendulae, Allmän bastardsvärmare, Vombs fure 20/7 1 ex.; Zygaena viviae, Liten bastardsvärmare, 1 km SV Harlösa 20/7 1 ex. (har inte sett den på lokalen tidigare); Adscita statices, Allmän metallvingesvärmare, NV Krankesjön, 14/7 6 ex., Sandby mosse, grustaget, 14/7 1 ex., Vombs fure 20/7 1 ex.; Hesperia comma, Silversmygare, mellan Silvåkra och Harlösa 2/8 1 ex.; Polygonia c-album, Vinbärsfuks, mellan Måryd och Torna Hällestad, flera ex i maj, Stensoffa 9/7 1 ex (f. hutchinsoni) och 28/7 1 ex, S Sandby 22/7 och senare några ex., Stigsåkra 28/7 1 ex.; Apatura iris, Sälgskimmerfjäril, Stensoffa 9/7 1 ex., NV Krankesjön 14/7 2 ex., 1 km SV Harlösa 20/7 1 ex.; Vanessa atalanta, Amiral, Första obsen Stensoffa 16/6 1 ex., sedan enstaka i juli-september; Cynthia cardui, Tistelfjäril, första obsen Lund 20/5 sedan mycket sparsamt hela sommaren; Argynnis niobe, Hedpärlemorfjäril, NV Krankesjön 3/7 2 ex., 14/ 8 ex., 1 km SV Harlösa 20/7 1 ex.; Melitaea cinxia, Ängsnätfjäril, mellan Silvåkra och Harlösa, 14/7 2 ex., NV Krankesjön, 16/6 20 ex., 3/7 5 ex., Sandby mosse, grustaget, 3/7 1 ex. (första obsen på lokalen gjordes 2009), Torna Hällestad, Kaninlandet 3/7 2 ex.; Sjöbo flygplats, Björka 16/6 1 ex., Jag sökte efter arten på de två sistnämnda lokalerna under början av 2000-talet utan att hitta den, nyetablering?; Melitaea diamina, Sotnätfjäril, Stensoffa, kärret NV Ekol. Stn. 9/7 4 ex.; Satyrium pruni, Busksnabbvinge, Mellan Måryd och Torna Hällestad 8/7 1 ex.; Cupido minimus, Mindre blåvinge, 1 km SV Harlösa 2/8 3 ex.; Maculinea arion, Svartflkäckig blåvinge, NV Krankesjön, 14/7 1 ex.; mellan Silvåkra och Harlösa 14/7 5 ex.; Chloroclystis v-ata, Krönt malmätare, S Sandby, 10/7 och framåt, ca 15 ex.; Watsonalla binaria, Eksikelvinge, S Sandby, 27/7 1 ex.; Apeira syringaria, Syrenmätare, S Sandby, 10/7 2 ex.; Euthrix potatoria, Gräselefant, S Sandby, 16/7 1 ex.; Agrius convolvuli, Åkervindesvärmare, S Sandby, 29/8 1 ex.; Pelosia muscerda, Punktlavspinnare, S Sandby, 29/7 1 ex., 2/8 1 ex., 5/8 1 ex. för första gången i min trädgård.; Eublemma minutata, Mjölfly, Sandby mosse, grustaget, 14/7 1 ex., 7/8 1 ex.; Tvedöra 15/7 1 ex, alla uppskrämda på dagen; Macdunnoghia confusa, Dropptecknat metallfly, S Sandby 8/9 1ex.; Abrostola triplasia, Brungult nässelfly, S Sandby 19/8 1 ex.; Cucullia praecana, Nordiskt kapuschongfly, S Sandby 20/7 1 ex.; Hoplodrina ambigua, Ljusringat lövfly, S Sandby 19/8 och framåt, allmän, upp till 10 ex. per natt; Trachea atriplicis, Mållfly, S Sandby 30/6 och framåt, ca 10 ex.; Aporophylla lutulenta, Kamsprötat puckelfly, S Sandby 7/9 1 ex, 11/9 2 ex.; Sideridis albicolon, Vitpunkterat lundfly, S Sandby 20/7 1 ex.; Hectatera bicolorata, Litet lundfly, S Sandby 2/6 1 ex.; Hadena compta, Vitbandat nejlikfly, S Sandby, 30/6 1 ex., 11/7 1 ex.; Mythimna albipuncta, Vitpunkterat gräsfly, S Sandby 11/8 1 ex. 21/8 1 ex., 25/8 2 ex., 28/8 1 ex., 30/8 1 ex.; Noctua janthina, Violettgrått bandfly, S Sandby 26/7 och framåt ca 5 ex.; Noctua interjecta, Rödbrunt bandfly, S Sandby 31/7 och framåt ca 10 ex.

MP nämnde också nya ”tomtkryss” från S Sandby. Intresserade torde vända sig Magnus för detaljer om dessa för tomten nya fjärilar.

Magnus övergick därefter till att rapportera sina flugfynd under 2010, varvid hänvisades till fynd under olika 25-årsperioder, där data hämtats från Bartsch: Provinskatalog för blomflugor t o m 2009 (opublicerad):
Epistrophe cryptica, Kryptisk brynblomfluga, 18/5. En hona sittande på blad av ramslök i skuggan av en blommande hägg håvades i östra delen av Skytteskogen strax öster om S Sandby. Häggen växer i ett skogsbryn längs en åkerkant. Arten är senast funnen i Skåne under perioden 1925-49. Troligen är arten förbisedd då den liknar de vanliga solblomflugorna (Syrphus spp.); Eumerus funeralis, Lökblomfluga, 23/5. Flera exemplar observerades i min trädgård i S Sandby i maj-juni och senare. Första rapporterade fynden från Skåne under 2000-talet. Larven är skadedjur i lökar av prydnadsväxter; Portevinia maculata, Ramslöksfluga, 3/6. Funnen i stor mängd i juni mellan Måryd och Torna Hällestad samt S Sandby, Skytteskogen. I Sverige endast känd från Skåne; Eupeodes lapponicus, Vårfältblomfluga, 3/6. Nordlig art, sällsynt i Götaland. En hona flygande runt slånbuske (äggläggning?) håvades mellan Måryd och Torna Hällestad; Chrysotoxum vernale, Vårgetingfluga, 16/6. NV Krankesjön på hundkäx. Sällsynt art; Orthonevra nobilis, Stilig glansblomfluga, 26/6. Två hanar fångade på blommande kirskål vid Varpet, Bohuslän. Inte rapporterad från Bohuslän sedan 1800-talet; Cheilosia bergenstammi, Korsörtsblomfluga, 26/6, Varpet, Bohuslän. En hona håvad då den flög över fibblor. Arten togs för första gången i Sverige i augusti 2006 av Jens Rydell; Merodon avidus, Smal narcissblomfluga, 5/7. Flera ex tagna på tre olika lokaler, Jordtorpsåsen, Gårdby sandhed och Gråborg (7/7). Sällsynt art nästan bara funnen på Öland; Anasimyia contracta, Midjedammblomfluga, 5/7. Ett exemplar sittande på blad i ett kärr NV om Jordtorpsåsen. Ny för Öland; Leptarthrus vitripennis, Plattnosad rovfluga (EN), 7/7. En hona sittande på hasselblad nära blommande nyponbuske håvades vid Gråborg, Rörkärret, Öland. Fyra 1900-talsfynd från Öland, senast 1984; Eristalis oestracea, Praktslamfluga, 20/7. Ett exemplar fångat på kärrtistel söder om Stigsåkra, Krankesjön. Inga fynd i Götaland under 2000-talet, första fyndet i Skåne sedan perioden 1950-74; Didea alneti, Grön vinkelblomfluga. En hona håvad på brokspirea. Sällsynt i Skåne? (inga fynd i artportalen).

Richard Lövgren demonstrerade följande fjärilsfynd:
6 juli 2010, 1 ex, Conisania luteago (Nejlikrotfly), Gotland, Hejnum hällar. Första registrerade exemplaret 2004 i Sverige sedan är där registrerat 2 ex 2008 och 2 ex 2009 (enligt uppgifter hittade på nätet); 7 juli 2010, 1 ex, Pyrausta sanguinalis (Blodrött ljusmott), Gotland, Tofta skjutfält; 9-10 juli 2010, 1 ex hona, 1 ex hane, Antonechloris smaragdaria (Midsommarmätare), Gotland, Hamra (Hamra soptipp); 21 juli 2010, 1 ex, Calyptra thalictri (Vampyrfly), Uppland, Skutskär, Rotskär; 2 aug 2010, 1 ex, Eilema griseola (Askgrå lavspinnare), Skåne, Sandhammaren; 2 aug 2010, 1 ex, Callopistria juventina (Ormbunksfly), Skåne, Sandhammaren.

Mikael Sörensson visade exemplar av gökbin tillhörande ”panzeri-gruppen”:

Nomada signata, 26/4 2010, Sk. Veberöd – Ny för Sverige och N. flava , flera skånska lokaler – Ny för Sverige. Som jämförelse visades också arten som givit gruppen sitt namn – N. panzeri – en allmän art.

Avslutningsvis presenterade MS också en skalbagge, jordloppan Podagrica fuscicornis, från Sk. Öja, augusti 2010 – Ny för Sverige.

§ 5  Mötet avslutades och eftersits vidtog.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare