2010-04-23 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 23 April 2010

§ 1  Ordförande Mikael Sörensson öppnade mötet och hälsade de 21 närvarande välkomna.

§ 2  Meddelanden

Meddelade ordföranden att våren hade tagit ett kliv framåt i det att han mottagit rapport från Göran Holmström om talrika vårpälsbin (Anthophora plumipes) vid Viken. Vidare påmindes de närvarande om de stipendier som finns att söka hos Entomologiska föreningen i Uppland, bl.a. Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond och Frej Osiannilssons stipendiefond.

§ 3  Då inget övrigt var att meddela hälsade ordföranden kvällens föredragshållare, kommunekolog Cecilia Backe och projektkoordinator Per Blomberg, båda verksamma i Lunds kommun, välkomna att äntra podiet.

Cecilia Backe inledde med att presentera sig själv och ge en kortfattad översikt av Lunds kommuns Tekniska förvaltning som omfattar fyra olika verksamheter – gator och trafik, kollektivtrafik, mark och exploatering samt park och natur. Under Park- och naturkontoret sorterar naturvårdsavdelningen som förvaltar kommunens natur- och friluftsområden, vilket innefattar 850 hektar skog och naturmark där 7 naturreservat ingår. Övriga 18 naturreservat och nationalparken Dalby Hage förvaltas av Länsstyrelsen. På en karta förevisades de mest skyddsvärda områdena, varav en del är Natura 2000-områden, och inte oväntat var det i kommunens östra delar (Vombsänkan) som markeringarna fanns.

I det följande gav CB smakprov på de olika naturvårdsprojekt som kommunen driver.
Ledstjärnor för projekten är att

  • bevara och utveckla naturvärden
  • bevara kulturhistoriskt intressanta områden
  • öka kunskapen för gröna miljöer

Inledningsvis uppehöll sig CB kring skogsskötseln i Skrylle (Dalby) och Risen (Veberöd) med hänsyn till rekreation och friluftsliv. Tillgänglighet var ett nyckelord och information (skyltning) av stor betydelse. I Naturummet i Skrylle pågick bl.a. en fågelutställning och utanför hade man anlagt en fjärilsrestaurang. Nytt var också strövstigen ”Sinnenas stig” avsedd för känslomässig återhämtning i rofylld miljö.

Därefter presenterades naturvårdsåtgärder i sandiga miljöer med exempel från ”Kaninlandet” vid Torna Hällestad, där man på stora ytor skalat av markskiktet och blottat den underliggande sanden för att gynna de insekter som tarvar denna typ av miljö, framför allt vissa skalbaggar och bin.

För att tillgodose de vedlevande insekternas krav på gamla träd med håligheter och grov bark testades metoden veteranisering, Den gick ut på att få försöka få yngre träd att åldras i förtid genom att banka på rötterna med släggor och klättra med spikskor på stammarna. För mulmkrävande arter hade man satt upp artificiella mulmholkar.

Sedan följde en rask exposé över andra naturvårdsåtgärder – faunadepåer, högstubbar, groddammar och paddvakter, varefter CB avslutade med att berätta om de våtmarksprojekt längs Kävlingeån, Höjeå och Segeå som drivs tillsammans med angränsande kommuner.

Efter detta fortsatte Per Blomberg att ge exempel från andra naturvårdsprojekt inom kommunen och berörde då bl.a. restaurering av fäladsmarker, inventering av ”evighetsträd” som är ca 500 inom kommunen och skapande av meandrande bäck på Sankt Hans backar.

En stor del av naturvårdarbetet går åt till att ta fram informationsmaterial för att belysa de olika områdenas naturvärden. Man har bl.a. inom kommunen byggt upp en naturdatabas som är tillgänglig både för tjänstemän och allmänhet. Databasen innehåller mer än 200 000 uppgifter om växter och djur. Störst dokumentation finns bland fåglar, därefter växter och på tredje plats fjärilar.

§ 4  Tackades föredragshållarna.av ordföranden, varefter en längre diskussion vidtog där herrar Alan Dufberg, Olle Hammarstedt, Magnus Billqvist, Bo Olsson, ordföranden och undertecknad yttrade sig. En tanke om möjlighet för Entomologiska Sällskapet att få disponera en bit kommunägd mark för egna inventeringar, kurser, fältövningar o.dyl. ventilerades, vilket kommunen ställde sig preliminärt positiv till. Frågan föreslogs att utredas vidare av ESIL:s styrelse.

§ 5  Avslutningsvis, utanför programmet, överenskommet med ordföranden, fick Lars Pettersson från Ekologihuset en stund att presentera den dagfjärilsinventering som Naturvårdsverket iscensatt och som syftar till att med ideella krafter långsiktigt miljöövervaka fjärilsfaunan i landet. Koordinator för Skåne är LP och intresserade tar lämpligen kontakt med honom för mer information.

§ 6  Sedvanlig eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Anders Ohlsson