2010-03-26 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 26 Mars 2010

Protokoll fört vid allmänt möte 2010-03-26

§ 1 Ordföranden Mikael Sörensson öppnade mötet och hälsade 21 närvarande välkomna.

§ 2 Meddelanden

  • 2.1 Ordföranden talade till minnet av Karl-Johan Hedquist, Vallentuna, som avlidit i en ålder av 92 år. Hedqvist var i början av sin karriär skogsentomolog av det praktiska slaget. Senare kom han som taxonom och museiman att arbeta med de allra minsta Han blev filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1977 och så sent som 2003 publicerade han i Entomologisk Tidskrift sin ”Katalog över svenska Chalcidoidea”. Denna katalog omfattar 1725 arter och är den första i sitt slag i modern tid. Den avlidne hedrades med en tyst minut.
  • 2.2 Ordföranden meddelade att prof. Bengt-Olof Landins unika samling av zoologisk, speciellt entomologisk litteratur, gått under klubban hos Crafoord auktioner i Lund. Ett sällsynt praktverk med handkolorerade planscher om Surinams insektvärld från 1719 av Maria Sybilla Merian ropades in för 750.000 kronor!
  • 2.3 Ordföranden påminde om att aprilmötet äger rum redan den 23, eftersom sista fredagen i månaden sammanfaller med Valborgsmässoafton. Påmindes även om att sista ansökningsdag är 15 april 2010 för stipendiemedel ur ”Larsénska fonden” och ”Minnesfonden”. Med anledning av det senare påpekade Ingvar Svensson att Entomologiska sällskapet förut mer eller mindre regelbundet även delat ut premier till förtjänta, företrädesvis yngre entomologer. Ordföranden meddelade som svar på detta påpekande att styrelsen gärna ånyo tar upp denna tradition och välkomnar förslag till mottagare av Sällskapets premium.
  • 2.4 Sekreteraren vädjade om skriftligt underlag för varje meddelande av faunistisk natur, såsom vetenskapligt namn, uppgiftslämnarens namn, fyndort, datum och annat som önskas infört i mötesprotokollet.
  • 2.5 Kassören anmodade de medlemmar som ännu inte betalat avgiften för 2009 att göra så. Anders passade också på att visa och skicka runt en nyutkommen bok av medlemmen Staffan Börjesson, ”Ingen kan sitta som en grön snabbvinge. Om fjärilar, Nabokov och musik” (Atlantis).

§ 3 Kvällens huvudattraktion var filmvisning på temat steklar. Naturflilmaren Hans Berggren, välkänd för sina bidrag till SVT:s naturprogram, förr ofta i samarbete med Jan Danielsson, tillhandahöll en kavalkad omfattande ett antal kortare eller längre avsnitt.

Inledningsvis berättade Hans om insektfilmningens tekniska problem med skärpedjup, bildformat mm. Den digitala tekniken har på senare år frambringat en lång rad standarder, som i snabb takt avlöst varandra. Det allra senaste, HD-tekniken, kan tillämpas med en lätt men dyr utrustning.

Filmen om läppsteklarna på Öland kommenterades under visningens lopp av Hans. Många intressanta scener från läppstekelns parningsbestyr visades, liksom steklarnas vakthållning mot parasiter och bytestjuvar som vill åt de av läppsteklarna insamlade flugorna.

Den andra filmen, ”Steklar som gått in i väggen”, kände nog många igen  från TV. Jan Danielsson berättade till Hans Berggrens bilder om det fascinerade samhälle av steklar som utvecklats kring lergetingars bobyggen på lerteglet på ett gammalt korsvirkeshus vid Blåherremölla på Österlen. Med anledning av filmen yttrades sig flera personer om möjligheterna att ge detta intressanta stekelsamhälle möjlighet att leva kvar även efter renoveringen av sagda korsvirkeshus.

I filmen om byxbin berättade Jan Tengö om dessa djurs biologi och särskilt om ”byxornas” roll i den sexuella selektionen.

Jan Danielsson återkom som berättare i filmen som skildrar myrornas ”bröllopsflykt”. Flygmyrorna och deras svärmning skildrades, liksom myrhonornas försök att grunda nya samhällen i fogarna mellan trädgårdens stenplattor.

I nästa film fick vi till Björn Cederbergs berättarröst bekanta oss med sandbin och gökbin. Gökbina är som namnet antyder stekelvärldens motsvarigheter till fågelvärldens gökar, alltså boparasiter. De behöver inte anstränga sig att samla pollen till sin avkomma, utan överlåter detta till sina värddjur, sandbina.

Sälgsidenbiet och dess notoriska parasit bibaggen skildrades i några filmsekvenser från Skälderviken. Båda arterna är mycket tidiga vårinsekter, aktiva i sanddynerna redan vid snösmältningen. Flera av åhörarna hade egna erfarenheter de två arterna och tips på nya lokaler för den sällsynta bibaggen lämnades.

Bivargen är en grävstekel som på senare år tycks ha blivit vanligare i våra trakter. Bivargens hantering av sitt byte, honungsbiet, skildrades i detalj. Viss munterhet väckte den bildsekvens som skildrade två bivargar som under sitt grävande och sprättande i den lösa sanden hela tiden täppte igen varandras  gångar.

Anslutningsfilmen ”Gästabudet” visade till vacker och suggestiv musik ett smått orgiastiskt kalasande hos ett stort antal rödmyror, som hittat en rejäl läckerbit. Bilderna visade i detalj djurens behåring och mikroskulptur så tydligt att sällskapets myrexpert – ivrigt påhejad av åhörarna – var på vippen att utfärda en artbestämning. Han avstod dock och nöjde sig med att ange tre möjliga arter.

§ 4 Ordföranden tackade för föredrag och filmvisning.

§ 5 Ordföranden förklarade förhandlingarna avslutade. Eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare