2010-02-26 Mötesprotokoll

Protokoll för Årsmöte ESIL 26 Februari 2010

Protokoll fört vid årsmöte 2010-02-26

§ 1 Vice ordf. Anders Ohlsson hälsade de 25 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Årsmötesförhandlingar vidtog.Till ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötesförhandlingarna valdes Anders Ohlsson, Thomas Jonasson respektive Bruno Enekvist och Börje Dalsved.

§ 3 Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2009. Den godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 4 Den av Sällskapets revisorer Peter Rolfson och Bo Olsson samt externa revisorn Görel Ingstorp förrättade revisionen upplästes av Peter Rolfson. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 5 Till ny ordförande för Entomologiska sällskapet valdes Mikael Sörensson. Hittillsvarande ordf. Magnus Wedelin sitter kvar i styrelsen till årsmötet 2011 men hade inför årsmötet undanbett sig omval som ordförande.

§ 6 I tur att avgå som styrelseledamöter var Anders Ohlsson, Mikael Sörensson och Gunnar Isacsson samt Björn Abelson. Av dessa hade Björn Abelson undanbett sig omval. Valberedningens förslag att omvälja Anders Ohlsson, Mikael Sörensson och Gunnar Isacsson bifölls av årsmötet. Som ny styrelseledamot efter Björn Abelson föreslogs Linda Strand, även detta förslag bifölls av årsmötet.

§ 7 Val av revisor för 2 år. I tur att avgå var Peter Rolfson (Bo Olsson sitter kvar till årsmötet 2011). På förslag av valberedningen omvaldes Peter Rolfson.

§ 8 Val av revisorsuppleant för 2 år. I tur att avgå är Börje Dalsved (Håkan Svensson sitter kvar till årsmötet 2011). På förslag av valberedningen omvaldes Börje Dalsved.

§ 9 Val av valberedning för ett år. Valdes Anders Ohlsson till sammankallande samt omvaldes Håkan Svensson, Bertil Hallmer och Magnus Persson av årsmötet.

§ 10 Vice ordf. Anders Ohlsson avslutade årsmötet och överlämnade ordförandeskapet till Mikael Sörensson.

§ 11 Meddelanden

Olle Hammarstedt meddelade ett tecken på att den bistra vintern äntligen är på reträtt: svärmande vintermyggor (Dipt. Trichoceridae) i Skrylleskogen.

Ordf. Mikael Sörensson meddelade fynd av larv av ängern Ctesias serra (Col. Dermestidae) vid Råbyholm.

Bruno Enekvist meddelade fynd av ett nykläckt exemplar av ljusringat lövfly Hoplodrina ambigua (Lep. Noctuidae) i Lund inomhus. Antagligen hade en puppa följt med då kryddväxter tagits in från trädgården för förvaring inomhus och kläckts i ”stugvärmen”.

§ 12 Kvällens föredrag hölls av sekreteraren, som talade över ämnet ”De kvittrande bladbaggarna”. Det rör sig här om artena av underfamiljen Criocerinae, dit bland andra liljebaggen och sparrisbaggarna hör. Dessa baggar kan genom att snabbt gnida bakkroppspetsen mot täckvingarnas spets frambringa ett svagt, pipande ljud. Ljudet erinrar om en kycklings pipande. Frambringande av ljud, s k stridulation, praktiseras som bekant av många olika insekter och de 10 vanligaste metoderna för stridulation bland skalbaggar förevisades på bild.

Föredragshållaren visade bilder på crioceriner ur patron Möllers skalbaggssamling från främst 1880-talet, som finns på Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Intressant nog ägde Möller bara ett enda exemplar av liljebaggen (Lilioceris lilii) och det var från Tyskland! Numera har liljebaggen blivit ett svårt skadedjur på odlade liljor i Sverige och i TV:s ”Gröna rum” har vi fått lära oss hur man bäst utrotar denna ohyra!

Därefter följde en kort presentation av de 15 svenska underfamiljerna inom familjen bladbaggar (Chrysomelidae), varvid påpekades att det inte alltid är lätt att dra gränsen mellan bladbaggar och långhorningar (Cerambycidae). Som exempel nämndes den enda svenska representaten för underfamiljen Orsodacninae, Orsodacne cerasi. Detta är en art med ett mystiskt förflutet, både evolutionärt och när det gäller larvens utvecklingsbiologi. Oftast räknas Orsodacninae till bladbaggarna men vissa forskare låter gruppen bilda en egen familj: Orsodacnidae, närmare släkt med långhorningar än med bladbaggar.

Slutligen riktades uppmärksamheten på biologin hos liljebaggen, sparrisbaggarna (Crioceris asparagi och C. duodecimpunctata) och sädesbladbaggarna (Oulema melanopus och O. duftschmidi). Några av arternas larver skyddar sig under ett tjockt lager av sina egna exkrementer. Den fullväxta larven tillverkar nere i marken  en kokong av saliv och jordpartilkar, där den sedan förpuppar sig. Rörande sparrisbaggarna, visades bilder som visade hur dessa två arter genom att utnyttja olika delar av värdväxten, kan samexistera. Sparrisbaggarnas starkt specialiserade parasitsteklar av sl. Tetrastichus visades också på bild. 

§ 13 Ordf. tackade för föredraget och en frågestund med diskussion följde.

§ 14 Ordf. förklarade förhandlingarna avslutade. Eftersits med varm korv och fika följde.

Lund som ovan
Thomas Jonasson

Justeras:

Anders Ohlsson                 Bruno Enekvist                    Börje Dalsved