2009-11-27 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 27 November 2009

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2009-11-27

§ 1 Ordf. Magnus Wedelin hälsade de 23 närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Meddelanden och demonstrationer.

Lars J. Jonsson anmälde atlantplattfoting, Polydesmus angustus Latzel, 1884 (Diplopoda: Polydesmatidae),  som ny för Sverige. Hela 23 exemplar sållades fram ur lövförna vid Nya Varvet, Göteborg 21.XI.2009. Arten är västlig och finns på Brittiska öarna och i de västra delarna av Europa. Den ersätts österut och norrut av den närbesläktade skogsplattfotingen, P. complanatus (Linnaeus, 1761). Arterna skiljes lättast åt på de hanliga ”könsfötterna”, gonopoderna. Atlantplattfotingen är behandlad i Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. 2005. ArtDatabanken,SLU, Uppsala.

Olle Hammarstedt hade observerat en hane av citronfjäril, Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) flygande så sent som den 20.XI.2009 i Skrylleskogen en dyg mil öster om Lund.

Lars G. R. Nilsson anmälde skinnbaggen Arma custos (Fabricius, 1794) (Heteroptera: Pentatomidae) som ny för Sverige. Ett exemplar hade fångats på bild 27.IX.2009 vid Loftagården vid Krankesjön i östra delen av Lunds kommun.

Barbro Nedstam demonstrerade en kikare för insektskådning, ”Pentax Papilio”. Den finns i två modeller (6,5 eller 8 gångers förstoring) och har en närgräns på cirka en halvmeter. Ett par av mötesdeltagarna hade redan erfarenhet av kikaren och kunde liksom Barbro rekommendera den. Priset ligger kring 1.500 kronor.

§ 3 Miridspecialisten från Århus i Danmark, Lars Skipper, talade under rubriken ”Ängsskinnbaggar – färgstarka insekter med smak för grönt”. Det blev en exposé över famljen Miridae (Heteroptera). Familjen är den artrikaste bland skinnbaggarna hos oss. Det finns lite över 200 arter i Danmark och Sydsverige.

Med hjälp av ett stort antal egna foton av levande djur visade Lars de karakteristiska dragen i miridernas byggnad. De bästa kännetecknen för familjen är att vingribborna i framvingens bakre del (membran) bildar två bågar och att huvudet saknar punktögon (oceller).

Variationen i form och färg är mycket stor inom familjen och ibland även inom arten. Flera exempel visades på hur olika nymferna och de adulta djuren hos en och samma art kan vara.
Vissa arters adulta djur kan vara mycket svåra att skilja åt, medan deras nymfer uppvisar stor skillnad i utseende, vilket möjliggör säker identifiering. En intressant form av mimikry förkommer hos några arter, där nymfen eller den adulta honan liknar en myra.

De flesta miridarter suger sin näring ur växter, ett fåtal är rovdjur och några har en blandad diet. Somliga av de fytofaga arterna lever i träd men de flesta på örter. Det finns allt från monofaga arter (en värdväxtart) till polyfaga (flera olika värdväxtarter). De allra flesta arterna utvecklar en generation per år och hos majoriteten är det ägget som övervintrar.

Föredraget innehöll tips om insamling, uppfödning, preparering och bestämning samt fotografering av levande djur. Lars Skippers hemsida www.miridae.dk ger uttömmande information om en spännande skinnbaggefamilj.

§ 4 Ordf. tackade för ett intressant och inspirerande föredrag och publiken instämde genom att ge Lars en lång och varm applåd.

§ 5 Ordf. förklarade därefter sammanträdet avslutat och inbjöd till eftersits. Denna gick dagen till ära i den annalkande julens tecken.

Lund som ovan
Thomas Jonasson, sekreterare